Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1784
Title: Вдосконалення засобів і нормативної документації для метрологічного забезпечення вузлів обліку природного газу
Other Titles: Improvement of means and normative documents for the metrology providing of knots of account of natural gas
Authors: Власюк, Я. М.
Keywords: повітря
вузол обліку
ротор
ультразвук
турбіна
вимірювання
нормативна документація
природний газ
промисловий лічильник газу
метрологічне забезпечення
середньозважена додаткова похибка
повірка
похибка вимірювання
industrial meter of gas
knot of account
rotor
ultrasound
turbine
measuring
normative document
natural gas
air
check
metrology providing
measuring error
midlle weigh additional error
Issue Date: 2012
Publisher: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Citation: Власюк, Ярослав Михайлович Вдосконалення засобів і нормативної документації для метрологічного забезпечення вузлів обліку природного газу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук, спец. 05.01.02 " Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення" / Я. М. Власюк ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2012. - 20 с. - 15-18.
Abstract: Дисертація присвячена вирішенню актуальної задачі підвищення точності і надійності роботи турбінних, ультразвукових і роторних лічильників газу, а також промислових вузлів обліку газу, на яких передбачено використання цих лічильників газу. З використанням СїїО технології теоретично досліджені динамічні метрологічні характеристики турбінних лічильників газу. Показано, що ці лічильники в перехідних режимах (різкі зміни витрати вимірюваного газу) мають значні додаткові похибки. Обґрунтована можливість визначення густини газу за допомогою послідовно з’єднаних між собою сопла Вентурі і об’ємного за принципом вимірювання лічильника газу. Це дало можливість розроблення потокових (безперервної дії) засобів вимірювання густини природного газу. Розроблено спосіб комплексного відтворення, визначення та передачі еталонних значень витрата природного газу з використанням вихідних еталонів з різнотипними некорельованими між собою методами функціонування, що дозволяє підвищити достовірність відтворення та зменшити похибку вимірювання. Експериментально оцінено вплив тиску, температури і виду вимірюваного газового середовища на метрологічні характеристики турбінних, роторних і ультразвукових лічильників газу. Отримані результати такої оцінки можуть бути використаними в діючих системах обліку природного газу. Запропонований новий вид метрологічної характеристики «середньозважена» додаткова похибка, яка дає можливість враховувати вплив зміни тиску, температури і виду вимірюваного газового середовища на точність його обліку лічильниками газу в усьому діапазоні робочих витрат. Відпрацьовано методи перевірки технічного стану вузлів обліку природного газу в умовах експлуатації, які дозволяють підвищити надійність та достовірність їх експлуатації. Значна увага приділена також розробленню нормативних документів для організації належного функціонування промислових лічильників газу і перевірки технічного стану вузлів його обліку.
Dissertation is devoted the decision of aktual task of increase of exactness and reliability of work of turbine, ultrasonic and rotor meters of gas and also industrial knots of gas account, which the use of these meters of gas. With the use of CFD technologies are theoretically researched dynamic metrology characteristics of turbine meters of gas. It is rotined that these meters in transitional behaviors (measurement of the sharp changes of flow gas) have considerable dynamic errors which must be taken into account at the account of gas by these meters. Results of theoretical research of influence of motion of gas on measureable speed of ultrasonic vibrations at measuring of flow gas by ultrasonic meters. It is rotined that density do not influence on measureable speed of gas by such meters, on the results of measuring by such meters of gas amounts. Possibility of determination of gas density is grounded by successively united Venturi and rotor meter. Influence of pressure, temperature and type of measureable gas on metrology descriptions of turbine, rotor and ultrasonic meters is experimentally appraised. The results of such estimation can be utillized in the operating systems of account of natural gas. The new type of metrology description is offered «midlie weigh» additional error, which enables to take into account the changes of pressure, temperature and type of measureable gas on exactness of his account gas meters in all of range of workings charges. Considerable attention is spared also development of two normative documents for organization of the proper functioning of industrial meters of gas and verification of the technical state of knots of his account.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1784
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
an2299.pdf1.74 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.