Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1834
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorТатусяк, С. П.-
dc.date.accessioned2016-09-23T10:53:34Z-
dc.date.available2016-09-23T10:53:34Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationатусяк, Сергій Пилипович Механізми регіонального врядування: становлення та впровадження в умовах європейської інтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" / С. П. Татусяк ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2012. - 20 с. - 16-17.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1834-
dc.description.abstractУ дисертації здійснено комплексний аналіз теоретичних і практичних питань становлення та впровадження механізмів регіонального врядування в умовах європейської інтеграції України Уточнено понятійно-категоріальний апарат теорії регіонального врядування і сутнісні характеристики понять “регіон”, “врядування”, “регіональне врядування”, “механізми регіонального врядування”, досліджено європейські підходи до становлення і впровадження регіонального врядування в умовах європейської інтеграції. Визначено пріоритетні напрями практичної реалізації цих підходів та виявлено ознаки європейського виміру освіти службовців системи регіонального врядування. Вивчено питання становлення механізмів регіонального врядування та визначено їх види, якими є організаційний, правовий, політичний та інституційний механізми регіонального врядування; встановлено компоненти цих механізмів та їх взаємодію в процесі реалізації державної регіональної політики, обґрунтовано потребу взаємодії механізмів регіонального врядування з інститутами громадянського суспільства, визначено основні напрями впровадження цих механізмів; визначено форми співпраці органів місцевого самоврядування з громадськістю та обгрунтовано необхідність використання нових форм взаємодії в процесі впровадження механізмів регіонального врядування.uk_UA
dc.description.abstractThe thesis presents a comprehensive analysis of theoretical and practical issues of development and implementation of regional governance in the European integration of Ukraine. Specifies the concepts and categories of the theory of regional governance and the essential characteristics of the concepts of “area”, “governance”, “regional government”, “mechanisms of regional governance”," European approaches to study the formation and implementation of regional governance for European integration. Priorities and practical implementation of these approaches and found signs of the European dimension of education officials of regional governance The question of formation mechanisms of regional governance and defined their views, what are the organizational, legal, political and institutional mechanisms for regional governance, established components of these mechanisms and their interaction in the implementation of regional policy, the need for studies of interaction mechanisms of regional governance with civil society, defined main directions of implementation of these mechanisms defined forms of cooperation with local governments and public justification of the need for new forms of cooperation in the implementation mechanisms of regional governance.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherІвано-Франківський національний технічний університет нафти і газуuk_UA
dc.subjectдержавне управлінняuk_UA
dc.subjectрегіональне врядуванняuk_UA
dc.subjectмеханізми регіонального врядуванняuk_UA
dc.subjectорганізаційний механізм регіонального врядуванняuk_UA
dc.subjectправовий механізм регіонального врядуванняuk_UA
dc.subjectполітичний механізм регіонального врядуванняuk_UA
dc.subjectінституційний механізм регіонального врядуванняuk_UA
dc.subjectєвропейська інтеграціяuk_UA
dc.subjectгромадянське суспільствоuk_UA
dc.subjectpublic administrationuk_UA
dc.subjectregional governance mechanismsuk_UA
dc.subjectregional governanceuk_UA
dc.subjectorganizational mechanism for regional governanceuk_UA
dc.subjectthe legal mechanism for regional governanceuk_UA
dc.subjectthe political mechanism of regional governanceuk_UA
dc.subjectinstitutional mechanism for regional governanceuk_UA
dc.subjectEuropean integrationuk_UA
dc.subjectcivil societyuk_UA
dc.titleМеханізми регіонального врядування: становлення та впровадження в умовах європейської інтеграціїuk_UA
dc.title.alternativeMechanisms of regional governance: the formation and improvement in the conditions of European integrationuk_UA
dc.typeThesisuk_UA
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
an2281.pdf3.09 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.