Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1960
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorВандер, О. В.-
dc.date.accessioned2016-10-04T08:15:51Z-
dc.date.available2016-10-04T08:15:51Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationВандер, Олена Вікторівна Інтерпретаційні моделі поглибленого вивчення міжреперних товщ осадового чохла та кристалічного фундаменту ДЗЗ за даними сейсморозвідки та ГДС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" / О. В. Вандер ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2010. - 17 с. - 14-15.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1960-
dc.description.abstractДисертаційну роботу присвячено інтерпретаційним моделям поглибленого вивчення міжреперних товщ осадового чохла та кристалічного фундаменту Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ), під якими розуміємо послідовний комплекс прийомів обробки та інтерпретації сейсмічної інформації, що використовується в залежності від типів розрізів (теригенного, карбонатного чи товщі кристалічного фундаменту) та потенційних об’єктів в них. Показано, що різні умови осадонакопичення осадового чохла, пов’язані з ними типи розрізів та основні типи пошукових об’єктів мають різні характеристики у сейсмічному хвильовому полі. На практичних матеріалах наведені приклади використання запропонованих моделей та їх результати. Доведена правомірність використання даних сейсморозвідки із залученням розроблених інтерпретаційних моделей для вивчення внутрішньої будови верхньої частини товщі кристалічного фундаменту (на глибину до 1-2 км від його поверхні). Показано, що впровадження запропонованих моделей сприяє підвищенню якості та ефективності проведення прогнозних геолого-геофізичних досліджень, виявленню нових нетрадиційних типів покладів в міжреперних товщах та вивченню їх будови, оптимізації розробки родовищ, підвищенню коефіцієнта успішності буріння та вирішенню завдань щодо нарощення видобувних запасів нафти і газу в Україні.uk_UA
dc.description.abstractThe thesis is devoted interpretative models depth study mizhrepernyh strata of sedimentary cover and crystalline basement of the Dnieper-Donets basin (DDB), which is defined as a consistent set of methods of processing and interpretation of seismic data used depending on the types of cuts (terrigenous, carbonate or thicker crystalline basement) and of potential in them. It is shown that different conditions of sedimentation sedimentary cover related types of cuts and basic types of search facilities have different characteristics in seismic wave field. In practical materials are examples of proposed models and their results. Proved the legitimacy of the use of seismic data involving interpretational models developed to study the internal structure of the upper strata of the crystalline basement (to a depth of 1-2 km from its surface). It is shown that implementation of the proposed model improves the quality and efficiency of projected geological and geophysical studies, identification of new and innovative types of deposits in mizhrepernyh sequences and the study of their structure, optimization of field development, increase success rates of drilling and address the challenges of increasing recoverable reserves of oil and gas Ukraine.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherІвано-Франківський національний технічний університет нафти і газуuk_UA
dc.subjectінтерпретаційні моделіuk_UA
dc.subjectДДЗuk_UA
dc.subjectсейсмостратиграфіяuk_UA
dc.subjectсейсмофаціяuk_UA
dc.subjectлітологіяuk_UA
dc.subjectсейсмопараметричний аналізuk_UA
dc.subjectосадовий чохолuk_UA
dc.subjectтеригенний розрізuk_UA
dc.subjectкарбонатні відкладиuk_UA
dc.subjectміжреперна товщаuk_UA
dc.subjectнетрадиційні пасткиuk_UA
dc.subjectпродуктивний горизонтuk_UA
dc.subjectкристалічний фундаментuk_UA
dc.subjectinterpretation patterns crystaluk_UA
dc.subjectDDBuk_UA
dc.subjectseismic stratigraphyuk_UA
dc.subjectseismic faciesuk_UA
dc.subjectseismostratigraphic analysisuk_UA
dc.subjectlithologyuk_UA
dc.subjectsedimentary coveruk_UA
dc.subjectinterreference stratauk_UA
dc.subjectnon-traditional trapuk_UA
dc.subjectproductive horizonuk_UA
dc.subjectbasementuk_UA
dc.titleІнтерпретаційні моделі поглибленого вивчення міжреперних товщ осадового чохла та кристалічного фундаменту ДЗЗ за даними сейсморозвідки та ГДСuk_UA
dc.title.alternativeInterpretive models mizhrepernyh depth study of thicknesses of sedimentary cover and crystalline basement DDB data for seismic and well logginguk_UA
dc.typeThesisuk_UA
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
an2146.pdf2.34 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.