Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/43
Title: Запобігання та протидія корупції в правоохоронних органах: організаційно-управлінський аспект
Other Titles: Preventing and combating corruption in law enforcement bodies: organizational and administrative aspects
Authors: Івасенко, С. М.
Keywords: антикорупційна політика
корупція
корупційна поведінка
посадові особи правоохоронних органів
проактивне управління
anti-corruption policy
corruption
corrupt behavior
law enforcement officials
proactive management
Issue Date: 2016
Publisher: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Citation: Івасенко Сергій Миколаєвич, Запобігання та протидія корупції в правоохоронних органах: організаційно-управлінський аспект:автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія державного управління"/Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу.– К., 2016.– 20 с.– 16-17
Abstract: У дисертації обгрунтовано теоретичні інтерпретації формування корупційної поведінки правоохоронця, антикорупційної діагностики особового складу та визначена типологізація правопорушників серед посадових осіб правоохоронних органів. Запропоновано використання основних принципів проактивного управління персоналом правоохоронних органів для протидії та запобігання корупції в правоохоронних органах та розроблено проект антикорупційної програми в правоохоронних органах на період 2016-2017 pp., яка дозволить забезпечити узгоджене застосування правових, економічних, освітніх, виховних, організаційних та інших заходів щодо запобігання корупції у правоохоронних органах для досягнення найбільшої ефективності запобіжних заходів, відповідальності та відшкодування шкоди, заподіяної корупційними правопорушеннями.
The dissertation lays groiinds to theoretical interpretation of the forming of law enforcement official’s corrupt behavior, anti-corruption diagnostic of personnel, and proposes the typology of law-breakers among law enforcement officials. It proposes implementation of personnel proactive management basic principles to combat and prevent corruption in law enforcement bodies, and developed a draft of anti-corruption program in law enforcement bodies for the period of 2016-2017, which will enable consistent application of legal, economic, educational, instructional, organizational and other measures to prevent corruption in law enforcement bodies, to achieve the best effectiveness of preventive measures, liability, and compensation of corruption caused damage.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/43
Appears in Collections:Автореферати та дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
an2566.pdf1.15 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.