Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4855
Title: Забезпечення працездатності трубопроводів при тривалій дії експлуатаційних середовищ
Other Titles: Providing functionality of pipelines in terms of long-acting exposure operating environments
Authors: Станецький, А. І.
Keywords: працездатність трубопроводів
пізня стадія експлуатації
деформаційна поведінка
розгерметизація
ранжування за корозійною активністю
корозійний моніторинг
работоспособность трубопроводов
поздняя стадия эксплуатации
деформационное поведение
разгерметизация
ранжирование по коррозионной активности
коррозионный мониторинг
pipeline efficiency
late stage of operation
deformation behavior
depressurization
ranking for corrosion activity
corrosion monitoring
Issue Date: 2016
Publisher: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Citation: Станецький, Андрій Ігорович Забезпечення працездатності трубопроводів при тривалій дії експлуатаційних середовищ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" / А. І. Станецький ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2016. - 22 с. : іл., рис. - 18-20.
Abstract: На пізній стадії експлуатації нафтогазопроводів особливо актуальною науково-технічною проблемою стає належне забезпечення технічної надійності та безпечної експлуатації трубопроводів із застосуванням методів технічного діагностування, особливо, корозійних дефектів, а також розроблення ефективних методів оцінки працездатності експлуатованого матеріалу. У кислих ґрунтових електролітах для тривалоексплуатованих трубних сталей вперше зафіксовано різкі прирости деформації, зумовлені розвитком корозійних тріщин, які можуть спричинити раптову розгерметизацію трубопроводу. Розроблено методику ранжування ґрунтів за небезпекою розвитку корозійно-механічних процесів та запропоновано в якості характеристичних показників кут нахилу завершальної ділянки деформаційної кривої, абсолютний та відносний прирости деформації. Встановлено що тривалоексплуатована трубна сталь 19Г більш чутлива до впливу ґрунтового електроліту ніж 17ГС (на 5-44% для нейтральних середовищ, на 10-55 % для кислих середовищ). Запропоновано концепцію комплексного корозійного моніторингу газопроводів, яка полягає в накладанні карт-шарів розподілу вздовж траси трубопроводу наступних чинників: корозійної активності ґрунтів, їх сольового складу, рівня кислотності та вологості (з врахуванням сезонних коливань); параметрів електрохімічної поведінки сталі трубопроводів (рівноважного потенціалу, величини катодного та анодного струмів, коефіцієнту локалізації корозійних процесів); розподілу захисного потенціалу та стану пасивного протикорозійного захисту.
На поздней стадии эксплуатации нефтегазопроводов особенно актуальной научно-технической проблемой становится надлежащее обеспечение технической надежности и безопасной эксплуатации трубопроводов с применением методов технического диагностирования, особенно, коррозионных дефектов, а также разработка эффективных методов оценки работоспособности эксплуатируемого материала. В кислых грунтовых электролитах для длительноэксплуатируемых трубных сталей впервые зафиксировано резкие приросты деформации, обусловленные развитием коррозионных трещин, которые могут привести к внезапной разгерметизации трубопровода. Разработана методика ранжирования почв по опасности развития коррозионно-механических процессов и предложены в качестве характеристических показателей угол наклона заключительного участка деформационной кривой, абсолютный и относительный приросты деформации. Установлено, что длительноэксплуатируемая трубная сталь 19Г более чувствительна к воздействию почвенного электролита чем 17ГС (на 5-44% для нейтральных сред, на 10-55% для кислых сред). Предложена концепция комплексного коррозионного мониторинга газопроводов, которая заключается в наложении карт-слоев распределения вдоль трассы трубопровода следующих факторов: коррозионной активности грунтов, солевого состава почвенного электролита, уровня кислотности и влажности (с учетом сезонных колебаний); параметров электрохимического поведения стали трубопроводов (равновесного потенциала, величины катодного и анодного токов, коэффициента локализации коррозионных процессов) распределения защитного потенциала и состояния пассивной противокоррозионной защиты.
In the late stage of exploitation of oil and gas particularly urgent scientific and technical problem is the proper maintenance of technical reliability and safe operation of the pipelines using technical diagnostics methods, especially corrosion defects, as well as the development of effective methods of performance evaluation of exploited material. Long-term operation of pipelines, ranging from transport and storage of pipes, cause different types of damage. These include the damage to the insulating coating; corrosive damage in metal pipes, branching cracks, cracks in welds and cracks long operation at the welds. The above damage during further operation of pipelines reduce their reliability. Such damage when exposed to external technological environment caused by corrosion, mechanical and corrosion and mechanical processes that lead to the destruction of the pipes. The analysis of ground electrolytes in different regions of Ukraine and found that in the west of Ukraine is characterized by moderately acidic soil chloride type, for Polissya acidic and strongly acidic soil chloride and chloride-sulfate type, for the central and eastern Ukraine - neutral and slightly acid soil chloride and chloride-sulfate type for the Southern region - neutral and slightly acid soil chloride-sulfate type of increased mineralization. Developed further experimental study of the effect of ground electrolyte on the kinetics of deformation of pipe steels. It was established that the increase of total deformation under the influence of ground electrolytes for 17GS pipe steels and 19G after 41 years of operation is from 4 to 9% and from 5.5 to 12%, respectively, and tends to further increase. In acid electrolytes ground for a long time operated pipe steel for the first time it recorded a sharp gain of deformation due to the development of corrosion cracking, which can lead to sudden depressurization of the pipeline. For 17GS and 19G steel obtained appropriate functional dependencies for each combination of "steel environment-stress" with reliable probability mathematical description within 0,96-0,98, which confirms their suitability for the forecasting process. The methodology of soil ranking by the danger of corrosion and mechanical processes and proposed as characteristic indicators of the angle of inclination of the final section of the deformation curve, the absolute and relative growth rates of deformation. Neutral modeling environment are to 17GS and 19G become dangerously 2, 5 and 6 and acidic environment model 9, 11 and 12. It was found that the steel pipe 19G is more sensitive to the effects of the soil electrolyte than 17GS (by 5-44% for neutral media, on 10-55% for acidic environments). These methodological approaches will improve maintenance activities by preventing serious failures through regular monitoring of pipeline laid in soils with high corrosion activity during long term exploitation. In the future, it is necessary to accumulate experimental material to increase the number of characteristic parameters and construction of complex multiparameter system corrosion monitoring of pipelines. The concept of integrated corrosion monitoring of pipelines, which is the application of layers of card distribution along the pipeline route following factors; soil corrosively, their salt composition, acidity and humidity (seasonally adjusted); parameters of the electrochemical behavior of steel pipes (the equilibrium potential, the value of the cathode and anode currents, the localization rate of corrosion processes) protection potential distribution and status of passive corrosion protection. Its implementation will allow to optimize the frequency of monitoring of the technical state of repair and priority activities.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4855
Appears in Collections:Автореферати та дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
an2603.pdf2.36 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.