Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6482
Title: Спосіб експрес-визначення теплоти згоряння природного газу
Authors: Карпаш, О. М.
Дарвай, І. Я.
Карпаш, М. О.
Яворський, А. В.
Рибіцький, І. В.
Issue Date: 2010
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 92846 С2 Україна, МПК G01N 25/20 G01N 29/00. Спосіб експрес-визначення теплоти згоряння природного газу / Карпаш О. М., Дарвай І. Я., Карпаш М. О., Яворський А. В., Рибіцький І. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a200905201 ; заявлено 25.05.2009. ; опубл. 10.12.2010, Бюл. № 23. – 4 с.
Abstract: Спосіб експрес-визначення теплоти згоряння природного газу, що полягає у вимірюванні фізико-хімічних параметрів та визначенні компонентів у складі природного газу, одержанні за ними розрахункових значень теплоти згоряння природного газу, який відрізняється тим, що визначають швидкість поширення ультразвуку в газі, вміст тільки азоту та діоксиду вуглецю, і одержують математичну залежність теплоти згоряння природного газу від швидкості поширення ультразвуку, вмісту азоту та діоксиду вуглецю з використанням алгоритмів штучних нейронних мереж.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6482
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
92846 С2.pdf133.58 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.