Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6598
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorАндрусів, У. Я.-
dc.date.accessioned2018-12-06T10:08:47Z-
dc.date.available2018-12-06T10:08:47Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationАндрусів, У. Я. Оптимізація балансу формування і використання паливно-енергетичних ресурсів / У. Я. Андрусів // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2016. - № 2. - С. 117-124.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6598-
dc.description.abstractУ статті проаналізовано та визначено загальні положення формування і використання балансу паливно-енергетичних ресурсів. Проаналізовано основні складові загального енергетичного балансу та встановлено, що за змістом і формою вони відповідають вимогам міжнародних стандартів та рекомендаціям Європейської економічної комісії при ООН. Досліджено, що за формою баланс паливно-енергетичних ресурсів має всі рекомендовані розділи з відповідними статтями, враховуючи перелік видів палива і енергії, які найбільш поширено використовуються в енергетиці країни. Виявлено, що формування балансу паливно-енергетичних ресурсів здійснено за показниками діючих форм державної статистичної звітності з енергетики та проаналізовано енергетичні потоки. З проведеного аналізу встановлено, що формування енергетичного балансу країни потребує координації дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, пов’язаних із забезпеченням енергетичної безпеки та створенням інформаційної бази для проведення аналізу і прогнозування стабільного функціонування економіки. Це, в свою, чергу дасть можливість встановити відповідність стану енергозабезпечення потребам національної економіки в енергоресурсах та підвищити ефективність використання всіх видів палива та енергії. Запропоновано математичне забезпечення його супроводу за рухом енергетичних потоків від їх видобутку (виробництва), перетворення і кінцевого споживання. Деталізовано алгоритм складання загального енергетичного балансу, щоб усунути можливі розбіжності між показниками під час проведення підсумкових операцій розділів балансу. Запропоновано здійснювати моніторинг енергетичного балансу держави для усунення невирішених задач.uk_UA
dc.description.abstractThe article analyzed and defined the terms of formation and use of balance of energy resources. The basic components of the overall energy balance and found that the content and form they comply with international standards and recommendations of the the UN. Investigated what form the balance of energy resources has recommended all sections of relevant articles, including a list of fuels and energy are the most common used in the energy sector of the country. Found that the formation of the balance of energy resources carried out in terms of existing forms of state statistical reporting on energy and energy flow analysis. From the analysis found that the formation of the energy balance of the country requires coordination of central and local executive authorities related to ensuring energy security and the creation of an information base for the analysis and prediction of stable functioning of the economy. This, in his turn, will make it possible to match the state of power supply the national demand for energy and more efficient use of fuels and energy. A software of its support for the movement of energy flows from their extraction (production), transformation and final consumption. Algorithm detailed compilation of general energy balance to eliminate possible discrepancies between the figures during the final partition balance transaction. A monitor energy balance state to address outstanding problems.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherІФНТУНГuk_UA
dc.subjectенергетичний балансuk_UA
dc.subjectоптимізація балансуuk_UA
dc.subjectалгоритмuk_UA
dc.subjectпаливно-енергетичні ресурсиuk_UA
dc.subjectенергетична безпекаuk_UA
dc.subjectenergy balanceuk_UA
dc.subjectbalance optimization algorithmuk_UA
dc.subjectfuel and energy resourcesuk_UA
dc.subjectenergy securityuk_UA
dc.titleОптимізація балансу формування і використання паливно-енергетичних ресурсівuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2016 - № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5757p.pdf1.04 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.