Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6924
Title: Розвиток наукових основ утилізації відходів теплових електричних станцій для зменшення техногенного навантаження на довкілля
Authors: Кошлак, Г. В.
Issue Date: 2016
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Кошлак, Ганна Володимирівна Розвиток наукових основ утилізації відходів теплових електричних станцій для зменшення техногенного навантаження на довкілля : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека", спец. 05.14.06 "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика" : Дата захисту 27.12.16 / Г. В. Кошлак. - Івано-Франківськ, 2016. - 341 с.
Abstract: Мета дисертаційної роботи полягає в узагальненні нового вирішення наукової та важливої прикладної проблеми утилізації промислових відходів теплових електричних станцій для зменшення техногенного навантаження на довкілля на прикладі впливу Бурштинської ТЕС. Відповідно до зазначеної мети дисертаційна робота містить постановку і вирішення таких основних завдань: - на основі теоретичних і експериментальних досліджень визначити якісний та кількісний вплив твердих відходів виробництва Бурштинської ТЕС на екологічний стан довкілля; розробити заходи для зменшення шкідливих викидів під час спалювання низькосортного вугілля; - дослідити фізико-хімічні процеси в золі Бурштинської ТЕС, що відбуваються під час нагрівання, зволоження та її зберігання; - розробити та обґрунтувати раціональні технології утилізації техногенних відходів шляхом створення нових ефективних пористих теплоізоляційних матеріалів (ПТМ) з прогнозованими теплофізичними властивостями; - експериментально і теоретично дослідити вплив складу золи на процеси гідратації цементних сумішей, встановити їх кількісні характеристики для обґрунтування нових технологій виробництва ПТМ; - дослідити закономірності тепломасообмінних та фізико-хімічних процесів у золовмісній сировині при структуроутворенні ПТМ; визначити функціональний взаємозв'язок теплофізичних і структурних характеристик нових пористих матеріалів, знайти їх оптимальні співвідношення; визначити раціональні термодинамічні умови гідротермічного спучування і теплофізичні характеристики нових пористих матеріалів; - розробити технологію рекультивації та матеріальні баланси золовідвалів з метою покращення екологічної ситуації Галицького району(земельних ділянок, що перебувають у межах зон забруднення від ТЕС). Об’єкт дослідження – процеси техногенного впливу відходів ТЕС на довкілля; технології термічної утилізації твердих відходів при виробництві ПТМ. Предмет дослідження – теплофізичні та технологічні особливості утилізації золошлакових відходів теплових електричних станцій.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6924
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d597.pdf20.47 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.