Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6985
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorФедорович, І. В.-
dc.date.accessioned2019-02-28T09:31:17Z-
dc.date.available2019-02-28T09:31:17Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationФедорович І. В. Обгрунтування механізму організації аутсорсингових послуг на газотранспортних підприємствах/ І. В. Федорович// Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2017. - №2. - С. 30-36.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6985-
dc.description.abstractВ статті проаналізовано основні наукові підходи щодо визначення поняття «аутсорсинг», розглянуто його сутність, як інструменту підвищення ефективності роботи підприємства та посилення його конкурентоспроможності на ринку, виділено його основні переваги і недоліки, розкрито основні принципи формування ефективного механізму аутсорсингу допоміжних процесів газотранспортних підприємств. Досліджено функції аутсорсингу та визначено його місце в забезпеченні сталого розвитку газотранспортного підприємства в сучасних умовах невизначеності, ризиків та посилення конкуренції.Проаналізовано теоретичні засади застосування аутсорсингу на підприємстві з метою зниження витрат на виробництво, поліпшення якості та підвищення конкурентоспроможності продукції. Встановлено основні фактори, що обумовлюють необхідність прийняття рішення про аутсорсинг. Запропоновано підхід до нього як до економічного феномену, побудовано класифікації його видів за економічним змістом і за способом організації взаємодії між підприємствами. Обгрунтовано механізм організації аутсорсингових послуг на газотранспортних підприємствах, якиймає включати в себе наступні етапи: структуризацію основних і допоміжних функцій і процесів, виявлення ключових компетенцій, аналіз ринку послуг аутсорсингу, якісне обґрунтування аутсорсингу окремих процесів, прийняття експертного рішення про використання аутсорсингу; вибір форми організації з аутсорсером (відкритий, закритий аутсорсинг) з урахуванням стратегічних інтересів і можливостей підприємства; оцінка пропозицій аутсорсерів, запит інформації в потенційних постачальників послуг, вибір партнера-аутсорсера. Основою побудови механізму організації таких послуг є принципи аутсорсингу, до яких можна віднестенонаступні:інтегрованість, гнучкість, контрольованість, інформаційність, ефективність, інноваційність, послідовність, своєчасність, відкритість, плановість. Запропоновані принципи побудови механізму організації аутсорсингу є передумовами його розробки і відіграють важливу роль у подальшій ефективності функціонування розробленого механізму. За результатами оцінки підтверджено необхідність використання стратегії аутсорсингу на газотранспортних підприємствах.uk_UA
dc.description.abstractThe summary. The article analyzes the main scientific approaches to the definition of the concept of "outsourcing", considers its essence as a tool for improving the efficiency of the enterprise and increasing its competitiveness in the market, identifies its main advantages and disadvantages, discloses the main principles of the formation of an effective mechanism for outsourcing auxiliary processes of gas transport companies. The outsourcing functions are investigated and its place in ensuring the sustainable development of the gas transportation company in the conditions of uncertainty, risks and competition intensification is determined. The theoretical principles of application of outsourcing at the enterprise are analyzed in order to reduce production costs, improve the quality and increase the competitiveness of products. The main factors determining the necessity of making a decision on outsourcing are established. The approach to it as an economic phenomenon is proposed, the classification of its types according to the economic content and the method of organization of interaction between enterprises is proposed. The mechanism of organization of outsourcing services in gas transport enterprises is defined, which should include the following stages: structuring of the main and auxiliary functions and processes, revealing of the key competencies, outsourcing market analysis, qualitative justification of outsourcing of individual processes, expert judgment on the use of outsourcing; choice of the organization's form with the outsourcer (open, closed outsourcing) taking into account strategic interests and opportunities of the enterprise; evaluating outsourcing proposals, requesting information from potential service providers, selecting an outsourcing partner. The basis for building a mechanism for organizing such services is the principles of outsourcing, which can be attributed to the following: integrity, flexibility, controllability, informational, efficiency, innovation, consistency, timeliness, openness, planning. The proposed principles of construction of the mechanism of outsourcing organization are the prerequisites for its development and play an important role in the further effectiveness of the functioning of the developed mechanism. The results of the evaluation confirmed the need to use the outsourcing strategy at gas transport companies.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherІФНТУНГuk_UA
dc.subjectаутсорсингuk_UA
dc.subjectаутсорсингові послугиuk_UA
dc.subjectефективність виробництваuk_UA
dc.subjectскорочення витратuk_UA
dc.subjectперевагиuk_UA
dc.subjectнедолікиuk_UA
dc.subjectoutsourcinguk_UA
dc.subjectoutsourcing servicesuk_UA
dc.subjectproduction efficiencyuk_UA
dc.subjectcost reductionuk_UA
dc.subjectadvantagesuk_UA
dc.subjectdisadvantagesuk_UA
dc.titleОбгрунтування механізму організації аутсорсингових послуг на газотранспортних підприємствахuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2017 - № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30.pdf242.74 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.