Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7004
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorДанилейчук, Р. Б.-
dc.date.accessioned2019-03-05T13:45:16Z-
dc.date.available2019-03-05T13:45:16Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationДанилейчук Р. Б. фінансові інструменти підтримки суб’єктів інфраструктури малого бізнесу в регіоні/ Р. Б. Данилейчук// Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2018. - № 1. - С. 62-72.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7004-
dc.description.abstractМетою статті є ідентифікація і теоретичне обґрунтуванні необхідних та доцільних кроків із забезпечення належної організації підтримки суб’єктів інфраструктури малого бізнесу в регіоні з залученням широкого спектру сучасних фінансових інструментів. В статті зазначено, що розвиток суб’єктів інфраструктури малого бізнесу у регіоні значною мірою залежить від ефективності організації фінансового процесу. В умовах економічної кризи та посткризового розвитку ключовими напрямками регіональної фінансової політики щодо підтримки фінансової стійкості суб’єктів інфраструктури малого бізнесу мають стати акумуляція фінансових ресурсів для подальшого їх спрямування у розширення мережі суб’єктів інфраструктури малого бізнесу на депресивних (відсталих) територіях; оптимізація джерел акумуляції фінансових ресурсів через розширення участі у грантових та донорських програмах, максимальне залучення приватних інвестицій; орієнтація на поступове запровадження нових форм і методів управління фінансовою діяльністю на регіональному рівні, в тому числі шляхом застосування програмно-цільового фінансування у бюджетному процесі; орієнтація на виконання поставлених завдань з метою підтримки високої ефективності регіональної фінансової політики. В результаті проведеного аналізу виявлено, що найбільш поширеним інструментом надання фінансової допомоги малому бізнесу на місцевому рівні є регіональні фонди підтримки підприємництва. В умовах суттєвого скорочення обсягів кредитування комерційними банками регіональні фонди підтримки підприємництва в більшості регіонів продовжили реалізацію кредитних програм для малого і середнього підприємництва. Важливим напрямом активізації кредитування суб’єктів інфраструктури малого бізнесу визначено створення системи гарантій за банківськими кредитами. Встановлено, що для виконання завдань щодо фінансової підтримки діяльності суб’єктів інфраструктури малого бізнесу необхідно вжити дієвих заходів, спрямованих на підтримку інфраструктури самого фінансового ринку (суб’єктів фінансового посередництва), а також розширення асортименту відповідних послуг, що можуть пропонуватися суб’єктам інфраструктури малого бізнесу. Визначено, що одним із завдань регіональної фінансової політики є підтримка привабливого інвестиційного клімату, який би сприяв залученню належних інвестиційних ресурсів для організації та провадження продуктивної підприємницької діяльності. Запропоновано як ефективний інструмент оптимізації фінансової політики у регіоні створювати на окремій території спеціальні (вільні) економічні зони на рівні регіону. Одним із завдань створення таких зон може стати стимулювання розвитку суб’єктів інфраструктури малого бізнесу. Вказано на необхідність подальшого теоретичного обґрунтування і формування рекомендацій щодо шляхів, умов і ресурсів, необхідних для підтримки суб’єктів інфраструктури малого бізнесу в регіоні з використанням різноманітних фінансових інструментів.uk_UA
dc.description.abstractThe purpose of the article is to identify and provide theoretical substantiation of the necessary and appropriate steps to ensure the proper organization of support for small business infrastructure subjects in the region with the involvement of a wide range of modern financial instruments. The article states that the development of small business infrastructure subjects in the region depends to a large extent on the effectiveness of the financial process organization. In the context of the economic crisis and post-crisis development, key areas of regional financial policy to support the financial sustainability of small business infrastructure entities should be the accumulation of financial resources for their further targeting the expansion of the network of small business infrastructure subjects in depressed (backward) territories; optimization of sources of accumulation of financial resources through increased participation in grant and donor programs, maximum attraction of private investments; orientation towards the gradual introduction of new forms and methods for managing financial activities at the regional level, including through the application of program-targeted financing in the budget process; orientation to the accomplished tasks in order to maintain the high efficiency of the regional financial policy. As a result of the analysis, it was found that regional funds for entrepreneurship support are the most common tool for providing financial assistance to small businesses at the local level. In a context of significant reduction of lending to commercial banks, regional business support funds in most regions continued the implementation of credit programs for small and medium enterprises. An important direction for increasing the lending of small business infrastructure entities is the creation of a system of guarantees for bank loans. It was established that in order to fulfill the tasks related to the financial support of the activities of small business infrastructure subjects, it is necessary to take effective measures aimed at supporting the infrastructure of the financial market itself (financial intermediation entities), as well as expanding the range of relevant services that may be offered to the subjects of small business infrastructure. It is determined that one of the tasks of regional financial policy is to support an attractive investment climate, which would help to attract appropriate investment resources for the organization and implementation of productive entrepreneurial activity. It is proposed to create special (free) economic zones at the regional level in an area as an effective tool for optimizing financial policy in the region. One of the tasks of creating such zones may be to stimulate the development of small business infrastructure subjects. The necessity of further theoretical substantiation and formation of recommendations concerning the ways, conditions and resources necessary to support small business infrastructure subjects in the region with the use of modern financial instruments is indicated.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherІФНТУНГuk_UA
dc.subjectпідприємництвоuk_UA
dc.subjectфінансові інструментиuk_UA
dc.subjectінфраструктура малого бізнесуuk_UA
dc.subjectрегіональний розвитокuk_UA
dc.subjectentrepreneurshipuk_UA
dc.subjectfinancial instrumentsuk_UA
dc.subjectsmall business infrastructureuk_UA
dc.subjectregional developmentuk_UA
dc.titleФінансові інструменти підтримки суб’єктів інфраструктури малого бізнесу в регіоніuk_UA
dc.title.alternativeFinancial instruments of support of small business infrastructure subjects in the regionuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2018 - № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
62.pdf213.33 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.