Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7006
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПетренко, В. П.-
dc.contributor.authorКісь, С. Я.-
dc.contributor.authorАндибур, А. П.-
dc.contributor.authorГулій, Н. М.-
dc.date.accessioned2019-03-05T13:57:22Z-
dc.date.available2019-03-05T13:57:22Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationПетренко В. П. Про необхідність і умови удосконалення використання технології стратегічного планування в закладах вищої освіти України/ В. П. Петренко, С. Я. Кісь, А. П. Андибур, Н. М. Гулій // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2018. - № 1. - С. 73-89.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7006-
dc.description.abstractЗдійснено ідентифікацію умов удосконалення функціонування вітчизняних закладів вищої освіти шляхом обґрунтування змін в структурі, відносинах і менталітеті різних категорій персоналу з використанням відомих технологій стратегічного планування організаційного розвитку. Визначено, що створення в рамках закладу вищої освіти додаткової віртуальної структури у вигляді платформи формування і досягнення колективного консенсусу буде спрямоване на формування середовища, в якому поліпшення якості вищої освіти стане центральною темою суспільного дискурсу, де становлення нового професійного етосу стане об’єднавчим началом для учасників, а нові медіа-майданчики забезпечать необхідну публічність та прозорість. Тобто, як і передбачено стратегією реформування вищої освіти, платформа досягнення колективного консенсусу якраз і відіграватиме роль «медіа- майданчика» закладу вищої освіти. Доведено, що масштабне впровадження технологій стратегічного планування вимагає радикальних змін в методах і стилях управління керівництва закладу вищої освіти, керівників його основних процесних і ресурсних підрозділів, провідними виконавцями – професорсько-викладацьким і науковим складом. При цьому, необхідні, орієнтовані на забезпечення суб’єкт-суб’єктних взаємостосунків зміни повинні бути ініційованими і запровадженими в практику суб’єкт-суб’єктних взаємовідносин з підлеглими саме керівниками всіх рівнів університетської ієрархії, що вимагає додаткових досліджень проблеми необхідних змін в моделях лідерства у вітчизняних закладу вищої освіти, головним напрямком яких є відмова від традиційного лідерства на користь інтелектуального з незаперечною вимогою здатності будь-якого керівника до поєднання колегіальних та менеджеріальних підходів в управлінні закладами вищої освіти.uk_UA
dc.description.abstractThe identification of conditions for improving the functioning of domestic higher education institutions by substantiating changes in the structure, relations and mentality of different categories of personnel using the well-known technologies of strategic planning of organizational development is carried out. It is determined that the creation of an additional virtual structure within the institution of higher education in the form of a platform for the formation and achievement of collective consensus will be aimed at creating an environment in which the improvement of the quality of higher education will become the central theme of social discourse, where the formation of a new professional ethos will become a unifying basis for the participants. , and new media platforms will provide the necessary publicity and transparency. That is, as outlined in the strategy for reforming higher education, the platform for achieving collective consensus will play a role of the "media platform" of higher education institution. It is proved that the large-scale introduction of strategic planning technologies requires radical changes in the methods and styles of management of higher education institution management, the leaders of its main process and resource departments, leading executives - professors and academic staff. At the same time, the necessary, oriented to ensure the subjectsubjective relationships of change must be initiated and implemented in the practice of subjectsubjective relationship with subordinates, it is the leaders of all levels of the university hierarchy, which requires additional research on the problem of necessary changes in models leadership in domestic institutions of higher education, the main focus of which is the renunciation of traditional leadership in favor of intellectual with the indisputable requirement of the ability of any leader to combine collegial and managerial approaches in the management of higher education institutions.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherІФНТУНГuk_UA
dc.subjectстратегічне плануванняuk_UA
dc.subjectзаклад вищої освітиuk_UA
dc.subjectорганізаційний розвитокuk_UA
dc.subjectтехнології плануванняuk_UA
dc.subjectуправлінська вертикальuk_UA
dc.subjectуправлінська параuk_UA
dc.subjectstrategic planninguk_UA
dc.subjectinstitution of higher educationuk_UA
dc.subjectorganizational developmentuk_UA
dc.subjectplanning technologyuk_UA
dc.subjectmanagement verticaluk_UA
dc.subjectmanagement coupleuk_UA
dc.titleПро необхідність і умови удосконалення використання технології стратегічного планування в закладах вищої освіти Україниuk_UA
dc.title.alternativeAbout necessity and conditions for improving the use of technology of strategic planning in Ukraine's higher education staffuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2018 - № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
73.pdf320.87 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.