Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7418
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКисилевська, А. Ю.-
dc.contributor.authorБабов, К. Д.-
dc.contributor.authorПрокопович, І. В.-
dc.contributor.authorКоєва, Х. О.-
dc.date.accessioned2019-11-19T14:34:08Z-
dc.date.available2019-11-19T14:34:08Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationМетрологічний аналіз методик випробувань мінеральних вод та пропозиції щодо їх впровадження в Україні / А. Ю. Кисилевська, К. Д. Бабов, І. В. Прокопович, Х. О. Коєва // Методи та прилади контролю якості. - 2019. - № 1. - С. 85-96.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7418-
dc.description.abstractУ зв’язку з необхідністю уніфікації процедур і вимог, що застосовуються до товарів і послуг, насамперед, щодо оцінки відповідності, з метою усунення технічних бар’єрів у торгівлі проаналізовано перелік методик випробувань мінеральних вод, згідно яких проводиться їх оцінка відповідності та визначення окремих показників безпечності та якості. У роботі виконано аналіз метрологічних характеристик методик, затверджених у вигляді міжнародних, національних стандартів, стандартів, прийнятих до 1992 р., методик випробувань щодо оцінювання їх придатності до реалізації не тільки у випробувальних, а й у виробничих лабораторіях. За результатами аналізу з 42 показників методики виконання вимірювань, які зазначено у ДСТУ 878-93 (нормативний документ на фасовані мінеральні води) та ГСТУ 42.10-02-96 (нормативний документ на лікувальні води, які застосовуються в санаторно-курортній практиці), 13 показників, які є обов’язковими до виконання, оскільки вони зазначені у відповідних нормативних документах, не чинні. За результатами аналізу метрологічних характеристик методик випробувань показників безпечності та якості мінеральних вод розроблено перелік методик випробувань мінеральних вод на період 2019−2021 рр., який включає національні стандарти, атестовані в Україні методики та ГОСТ на питні води, зокрема, на сульфати, амоній та залізо. Однак дію цих ГОСТ на випробування питних вод після 2021 р. буде скасовано, і їх також слід замінити або на міжнародні, або розробити національні стандарти. При підборі методик випробувань мінеральних вод враховували два аспекти: відповідність метрологічних характеристик методик при проведенні оцінки відповідності мінеральних вод, враховуючи особливості складу самих мінеральних вод (застосовність методики як для низько-, так і для високомінералізованих вод − роп), та економічну доцільність проведення випробування за відповідною методикою (через неможливість багатьох випробувальних та виробничих лабораторій використання високовартісного обладнання). З метою забезпечення сучасними стандартами (міжнародними та національними) виробників фасованих мінеральних вод та випробувальних лабораторій, які проводять оцінку відповідності мінеральних вод, запропоновано перелік методик випробувань мінеральних вод, які необхідно розробити в Україні на заміну міждержавним ГОСТ або методикам, метрологічні характеристики яких не відповідають чинним в Україні правилам законодавчої метрології, та надати їм статус національних стандартів (щодо визначення синьогнійної палички, сульфатів, амонію, бромідів та йодидів). Це надасть можливість українським виробникам фасованих мінеральних вод оптимізувати виробничі витрати щодо випуску української продукції та успішно розширити її частку на зовнішньому ринку.uk_UA
dc.description.abstractIn connection with the necessity to unify the procedures and requirements applicable to goods and services, first of all, with regard to conformity assessment, in order to eliminate technical barriers to trade, a list of methods for testing mineral waters has been analyzed, according to which their assessment of conformity and determination of individual safety and quality indicators. The paper analyzes the metrological characteristics of the methods approved in the form of international, national standards, standards adopted before 1992, test methods for assessing their suitability for implementation not only in the testing, but also in the production laboratories. According to the results of the analysis of 42 indicators of the measurement methodology, which are specified in DSTU 878-93 (regulatory document on packaged mineral water) and GSTU 42.10-02-96 (normative document on medical waters used in sanatorium practice), 13 indicators , which are mandatory, as they are specified in the relevant normative documents, are not valid. According to the results of the analysis of the metrological characteristics of the methods of testing the indicators of safety and quality of mineral waters, a list of methods of tests of mineral waters for the period 2019-2021 has been developed, which includes national standards certified in Ukraine methodology and GOST for drinking water, in particular, on sulfates, ammonium and iron . However, the effect of these GOST on the testing of drinking water after 2021 will be abolished, and they should also be replaced either internationally or to develop national standards. In selecting the methods of testing mineral waters, two aspects were taken into account: the conformity of metrological characteristics of the methods during the assessment of the conformity of mineral waters, taking into account the features of the composition of the mineral water itself (applicability of the method for both low and high mineral waters), and the economic feasibility of testing for the appropriate method (due to the impossibility of many testing and production laboratories to use high-value equipment). In order to provide modern standards (international and national) of packaged mineral water producers and test laboratories conducting an assessment of the conformity of mineral waters, a list of methods for testing mineral waters, which is to be developed in Ukraine for the replacement of interstate GOST or methods, the metrological characteristics of which do not correspond to the current one, is proposed. in Ukraine the rules of legal metrology, and to give them the status of national standards (for the definition of Pseudomonas spit, sulfates, ammonium, bro copper and iodide). This will enable Ukrainian producers of packaged mineral water to optimize production costs for the production of Ukrainian products and successfully expand its share in the foreign market.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherІФНТУНГuk_UA
dc.subjectмінеральні водиuk_UA
dc.subjectметодики випробуванняuk_UA
dc.subjectметрологічні характеристикиuk_UA
dc.subjectвалідаціяuk_UA
dc.subjectстандартuk_UA
dc.subjectmineral watersuk_UA
dc.subjecttest methodsuk_UA
dc.subjectmetrological characteristicsuk_UA
dc.subjectvalidationuk_UA
dc.subjectstandarduk_UA
dc.titleМетрологічний аналіз методик випробувань мінеральних вод та пропозиції щодо їх впровадження в Україніuk_UA
dc.title.alternativeThe mineral water tests methods metrological analysis and the proposals on their implementation in ukraineuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Методи та прилади контролю якості - 2019 - № 42

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7166p.pdf551.32 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.