Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7443
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКісь, Г. Р.-
dc.contributor.authorБно-Айріян, М. К.-
dc.date.accessioned2019-11-25T09:34:43Z-
dc.date.available2019-11-25T09:34:43Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationКісь, Г. Р. Теоретичний аналіз підходів до організації взаємодії переговорних груп країн-контрагентів на міжнародних енергоринках / Г. Р. Кісь, М. К. Бно-Айріян // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2019. - № 1. - С. 21-31.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7443-
dc.description.abstractУ статті на основі теоретичного аналізу розглянуто можливі варіанти взаємодії між сторонами міжнародних переговорних процесів, представлених у вигляді типової переговорної пари – системи з двох функціональних ланок – переговорних груп від сторін-учасниць, кожна з яких може використовувати відомі технології пошуку і прийняття рішень щодо досягнення взаємовигідних і взаємоприйнятних угод за умови відсутності кращих альтернатив переговорним рішенням (BATNA). Продемонстровано, що результати взаємодії і переговорів двох незалежних функціональних ланок залежить від значення т. зв. коефіцієнтів суб’єктності кожної з них як співвідношення між кількістю об’єктів її впливу до кількості суб’єктів в системі державного управління, які можуть впливати на поведінку і рішення групи. Доведено, що за умови відсутності кращих альтернатив переговорним рішенням (BATNA) коефіцієнти суб’єктності сторін повинні бути приблизно рівними. Продемонстровано, що суб’єктність вітчизняних переговорних груп у сфері енергодипломатії є низькою, і виявлено, що підвищенню їх рівня суб’єктності може сприяти створення спеціалізованої енергодипломатичної структури з підпорядкуванням Адміністрації Президента України і наповненням спеціально підготовленими фахівцями з професійною дипломатичною освітою і досвідом роботи у сфері енергозабезпечення національного господарства, що мінімізують вплив на вітчизняну енергодипломатію і укладені нею міжнародні угоди чинників, спрямованих на зумисну деформацію останніх на користь зовнішніх стратегічних гравців, корупційних схем внутрішніх бізнесових структур та їх угруповань.uk_UA
dc.description.abstractBased on the theoretical analysis of possible options for interaction between the parties to international negotiation processes, presented in the form of a typical negotiating pair, namely a system of two functional units, negotiating groups from the parties, each of which can use well-known searching and decision-making technologies to achieve mutually beneficial and mutually acceptable solutions in the absence of the Best Alternative To a Negotiated Agreement (BATNA), the article demonstrates that the results of interaction and negotiations between two independent functional units depend on the value of so-called coefficients of their subjectivity calculated as a ratio of the number of objects of its influence to the number of subjects in the system of public administration, which can influence the behaviour and decisions of the group. The article proves that in the absence of the Best Alternative To a Negotiated Agreement (BATNA), the subjectivity coefficients of the parties should be approximately equal. It demonstrates that the subjectivity of national negotiation groups in the field of energy diplomacy is low and determines that an increase in the level of their subjectivity can be facilitated through the establishment of a specialised energy diplomatic structure subordinate to the Presidential Administration of Ukraine, which will hire specialists with professional diplomatic education and experience in the field of the national economy energy provision, thus minimising the influence of the factors aimed at a deliberate deformation of the latter in favour of foreign strategic players, corruption schemes of internal business structures, their associations, etc. on the national energy diplomacy and the concluded international treaties.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherІФНТУНГuk_UA
dc.subjectенергіяuk_UA
dc.subjectресурсuk_UA
dc.subjectпереговориuk_UA
dc.subjectсторониuk_UA
dc.subjectсуб’єктиuk_UA
dc.subjectоб’єктиuk_UA
dc.subjectкоефіцієнтuk_UA
dc.subjectсуб’єктністьuk_UA
dc.subjectструктураuk_UA
dc.subjectфункціїuk_UA
dc.subjectдипломатіяuk_UA
dc.subjectрезультатuk_UA
dc.subjectenergyuk_UA
dc.subjectresourceuk_UA
dc.subjectnegotiationsuk_UA
dc.subjectpartiesuk_UA
dc.subjectsubjectsuk_UA
dc.subjectobjectsuk_UA
dc.subjectcoefficientuk_UA
dc.subjectsubjectivityuk_UA
dc.subjectstructureuk_UA
dc.subjectfunctionsuk_UA
dc.subjectdiplomacyuk_UA
dc.subjectresultuk_UA
dc.titleТеоретичний аналіз підходів до організації взаємодії переговорних груп країн-контрагентів на міжнародних енергоринкахuk_UA
dc.title.alternativeTheoretical analysis of approaches to organization of the interaction of negotiation groups of countries on international energy marketsuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2019 - № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7123p.pdf276.33 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.