Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7445
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПілка, М. С.-
dc.date.accessioned2019-11-25T09:49:05Z-
dc.date.available2019-11-25T09:49:05Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationПілка, М. С. Економічний супровід інноваційних технологій розробки родовищ вуглеводнів з важковидобувними запасами / М. С. Пілка // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2019. - № 1. - С. 40-52.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7445-
dc.description.abstractУ статті розглянуто можливості залучення інвестицій для ефективного вилучення запасів вуглеводнів, які відносяться до категорії важковидобувних та механізми залучення інвестицій в дорозробку нафтогазових родовищ в Україні. Розглянуто основні принципи ранжування запасів вуглеводнів, аналіз структури запасів, необхідний для оцінення перспектив переводу їх частини в рентабельні у разі зміни економічних умов, а також за появи нових методів і технологій залучення запасів у розробку. Крім того, для нафтогазових компаній є дуже важливою інформація про якісну характеристику рентабельних запасів і їх розподіл по продуктивних пластах родовища. Описано основні переваги використання технологій інтелектуальних нафтогазових родовищ, які дають можливість в режимі реального часу швидко обробити великі обсяги геологічної інформації, змоделювати різні сценарії розробки, прийняти виважені управлінські рішення для оптимізації нафтогазовидобування. Охарактеризовано основні принципи гідродинамічного моделювання, як важливого інструменту пошуку та приросту запасів вуглеводнів, а також детального комплексного вивчення продуктивних колекторів на основі сучасних досягнень геологічних та геофізичних наук, що є одним з основних шляхів освоєння важковидобувних запасів вуглеводнів. Застосування сучасних і створення нових технологічних рішень для ефективного видобування нафти і газу за позитивних економічних показників є логічним продовженням комплексу робіт на низькорентабельних родовищах вуглеводнів. Основним джерелом приросту запасів вуглеводнів на родовищах з тривалою історією розробки є невиявлені поклади за межами продуктивної частини розрізу родовища та пропущені нафтонасичені інтервали в його межах; нафтонасичені інтервали в продуктивній частині розрізу, які слабо або зовсім не задіяні в розробці. Розробка родовищ з важковидобувними запасами пов’язана зі значними труднощами, проте інженерний підхід з використанням моніторингу розробки, гідродинамічне моделювання, залучення міжнародного досвіду і нових технологій дозволить підвищити рентабельність і отримати додатковий видобуток значних обсягів вуглеводнів, що забезпечить не тільки досягнення максимальної ефективності інвестицій, але й найповніше використання природних ресурсів вуглеводнівuk_UA
dc.description.abstractThe possibilities of attraction of investments for efficient removal of hydrocarbon reserves, which belong to hardrecoverable and mechanisms for attracting investments in the further development of oil and gas deposits in Ukraine, are presented. The main principles of the ranking of hydrocarbon reserves are considered, deposits structure analysis is needed to evaluate the prospects of transferring their parts to cost-effective ones if some economic conditions will change, as well as the appearance of new methods and technologies for attracting these reserves into development. For oil and gas companies information about the qualitative characteristics of profitable reserves and their distribution in the collectors is very important. The main advantages of using intelligent oil and gas field technologies, which enable realtime realization of fast processing of large volumes of geological information, modeling of various extraction scenarios, and the adoption of rational management decisions for optimizing oil and gas production are described. Hydrodynamic modeling, as an instrument for the search and growth of hydrocarbon reserves, its quantitative and qualitative assessment and a detailed comprehensive study of productive collectors based on modern achievements in geological and geophysical sciences is one of the main ways of development of hardrecoverable reserves. The application of existing and the creation of new technological solutions for the efficient production of oil and gas with positive economic indicators, is a logical continuation of a complex of works on low-yielding hydrocarbon deposits. The main source of growth of hydrocarbon reserves in deposits with a long history of development are: unidentified reserves outside the productive part of the deposit and missed oil-saturated intervals; oil-saturated intervals in the productive section, which aren’t attracted in the development. The development of hardrecoverable reserves is associated with considerable complexity, but the engineering approach, using development monitoring, hydrodynamic modeling, attracting international experience and new technologies, will increase profitability and obtain additional extraction of significant volumes of hydrocarbons, which will ensure not only the achievement of maximum investment efficiency, but also full usage of natural resources of hydrocarbons.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherІФНТУНГuk_UA
dc.subjectвуглеводніuk_UA
dc.subjectважковидобувні запасиuk_UA
dc.subjectструктура запасівuk_UA
dc.subjectрентабельні запаси вуглеводнівuk_UA
dc.subjectпродуктивність свердловинuk_UA
dc.subjectтехнологія інтелектуальних нафтогазових родовищuk_UA
dc.subjectефективність інвестиційuk_UA
dc.titleЕкономічний супровід інноваційних технологій розробки родовищ вуглеводнів з важковидобувними запасамиuk_UA
dc.title.alternativeEconomic supply of innovative technologies for the development of hydrocarbon deposits with hardrecoverable reservesuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2019 - № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7125p.pdf256.49 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.