Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7451
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЛесік, І. М.-
dc.date.accessioned2019-11-25T14:21:03Z-
dc.date.available2019-11-25T14:21:03Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationЛесік, І. М. Інноваційний розвиток інфраструктури та стала індустріалізація / І. М. Лесік // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2019. - № 1. - С. 109-116.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7451-
dc.description.abstractУ статті досліджено сутність, передумови формування та розвитку інноваційної інфраструктури на шляху до сталої індустріалізації. Автор розглянув сучасні тенденції технологічного розвитку інфраструктури України, які в умовах глобалізації потребують кардинальних перетворень з метою подолання економічної відсталості та виходу країни на якісно новий рівень індустріалізації. Зіставлено тенденції інноваційного розвитку інфраструктури за допомогою індикаторів «Глобального індексу конкурентоспроможності», «Глобального інноваційного індексу» та інших результативних показників, які демонструють ресурсний потенціал країни і пояснюють її позицію у світових рейтингах. Окреслено слабкі сторони та ризики пов’язані з урбанізацією, забрудненням довкілля, вичерпністю ресурсів тощо. Обґрунтовано причиново-наслідковий зв'язок політичних, інституційних, соціально-економічних, екологічних та інших факторів на шляху до сталої індустріалізації. Доведено, що основні пріоритети кожної країни у визначенні стратегії розвитку інфраструктури та сталої індустріалізації насамперед повинні бути орієнтовані на здоровий прагматизм та національні інтереси. Досліджено, що значної уваги вимагає оптимізація податкового навантаження; дотримання певної пропорції між галузями народного господарства; проведення децентралізації влади; вдосконалення антимонопольної політики; розроблення і запровадження ефективної політики для зменшення антропогенного навантаження; використання альтернативної енергетики; підготовка і перепідготовка кадрів та багато інших аспектів, які є складниками комплексного підходу у реалізації стратегії, орієнтованої на конкурентоспроможність, інновації та сталий розвиток.uk_UA
dc.description.abstractThe article examines the essence, preconditions of formation and development of innovative infrastructure on the course to sustainable industrialization. The author considers the modern tendencies of technological infrastructure development of Ukraine. Such tendencies Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості 110 ISSN 2409–0948. 2019. № 1 (19) while globalization demand radical transformations for overcoming of economic backwardness that step up the country on the new level of industrialization. We comparatively evaluated development tendencies of innovative infrastructure using «Global Competitiveness Index», «Global Innovation Index» and several other indicators, demonstrated the resource potential of the country and explained its position in the world ranking. We outlined the shortcomings and risks associated with urbanization, environmental pollution, limited resources, etc. The article shows the causal link between political, institutional, socio-economic, environmental and other factors on the road to sustainable industrialization. It has been proved that the main priorities of each country in defining the strategy of infrastructure development and sustainable industrialization should be focused on healthy pragmatism and national interests. We investigated that the optimization of the taxational load; observance of a certain proportion between sectors of the national economy; decentralization of power; improvement of antimonopoly policy; development of an effective policy request to reduce anthropogenic load; use of alternative energy; training and retraining of staff and many other aspects requires intensified attention. These aspects are the constitute of an integrated approach to the implementation of strategic orientations for competitiveness, innovation and sustainable development.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherІФНТУНГuk_UA
dc.subjectінфраструктураuk_UA
dc.subjectінноваціяuk_UA
dc.subjectсталий розвитокuk_UA
dc.subjectіндустріалізаціяuk_UA
dc.subjectглобалізаціяuk_UA
dc.subjectресурсний потенціалuk_UA
dc.subjectinfrastructureuk_UA
dc.subjectinnovation developmentuk_UA
dc.subjectindustrializationuk_UA
dc.subjectglobalizationuk_UA
dc.subjectresource potentialuk_UA
dc.titleІнноваційний розвиток інфраструктури та стала індустріалізаціяuk_UA
dc.title.alternativeInnovative infrastructure development and sustainable industrializationuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2019 - № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7131p.pdf225.25 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.