Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7452
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЮринець, З. В.-
dc.contributor.authorЮринець, Р. В.-
dc.contributor.authorПетрух, О. А.-
dc.date.accessioned2019-11-26T10:21:15Z-
dc.date.available2019-11-26T10:21:15Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationЮринець, З. В. Система державного регулювання інноваційного розвитку сфери охорони здоров`я України / З. В. Юринець, Р. В. Юринець, О. А. Петрух // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2019. - № 1. - С. 180-186.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7452-
dc.description.abstractУ статті розглянуто теоретичні основи формування системи державного регулювання інноваційного розвитку сфери охорони здоров’я України. З’ясовано, що інноваційні процеси у сфері охорони здоров’я розвиваються уповільнено і потребують врегулювання. Серед регулювальних впливів найбільш дієвим в умовах ринкових трансформацій є державне регулювання. Основною ціллю статті є виокремлення рівнів управління та суб’єктів сфери охорони здоров’я, групування та характеристика ознак системи державного регулювання інноваційного розвитку сфери охорони здоров’я. У статті досліджено і структуровано рівні ієрархічного управління (макрорівень, мезорівень, мікрорівень, нанорівень) та суб’єктів, що залучені у процесі інноваційного розвитку сфери охорони здоров’я. Встановлено, що систему державного регулювання інноваційного розвитку сфери охорони здоров’я можна охарактеризувати як континуум функціональних компонентів, властивостей об’єктів, відношень поміж ними для досягнення головних цілей інноваційного розвитку сфери. Для дії системи державного регулювання інноваційного розвитку сфери охорони здоров’я, реалізації державної політики потрібне застосування чіткого і дієвого інструментарію державного регулювання інноваційного розвитку у цій сфері. Виокремлено ознаки системи державного регулювання інноваційного розвитку сфери охорони здоров’я: цілі, головний орієнтир, напрями та завдання державного регулювання, загальні критерії системи державного регулювання інноваційного розвитку сфери охорони здоров’я, методи державного стимулювання інноваційної діяльності, інструменти державного регулювання інноваційного розвитку сфери охорони здоров’я, критерії оцінювання ефективності застосування інструментів державного регулювання. Обґрунтовано, що досягнення стратегічних цілей інноваційного розвитку сфери охорони здоров’я неможливе без ефективного державного регулювання інноваційних процесів, які постають специфічним, масштабним, складним і багатогранним за своїм змістом об’єктом регулювання, що вимагає використання спеціальних форм, методів впливу для ефективного розвитку сфери охорони здоров’я.uk_UA
dc.description.abstractThe article deals with the theoretical bases of forming of the government control system of innovative development of Ukraine’s healthcare. It has been found that innovative healthcare processes are slowly developing and need to be resolved. Among the regulatory influences, state regulation is most effective in the field of market transformations. The main purpose of the article is to identify the levels of governance and healthcare providers, to group and to characterize the state regulation system of healthcare innovative development. The article deals with the levels of hierarchical control (macro level, meso level, micro level, nano level) and the corresponding subjects involved in the process of innovative development of healthcare The government control system of innovative development of healthcare can be described as a continuum of functional components, properties of objects, and relations between them in order to achieve primary objectives of innovative development in the sphere. Application of clear and effective tool of government control of innovative development in healthcare is needed for realization of the government control system of innovative development of the aforementioned field and public policy. We state, that the signs of the government control system of innovative development of health protection sphere has been distinguished as follows: aims, main reference-point, directions and tasks of government control, general criteria of the government control system of innovative development of healthcare, methods of state stimulation of innovative activity, instruments of government control of innovative development of healthcare, evaluation criteria of instruments of government control. We established that the achievement of strategic aims of innovative development of healthcare is impossible without effective government control of innovative processes. Innovative processes are the specific, scale, difficult and many-sided object of adjusting. It requires the use of non-spread functions, methods of influence for effective development of healthcare.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherІФНТУНГuk_UA
dc.subjectінструменти державного регулюванняuk_UA
dc.subjectрівні управлінняuk_UA
dc.subjectсуб’єкти сфери охорони здоров’яuk_UA
dc.subjectознаки системиuk_UA
dc.subjectстратегічні ціліuk_UA
dc.subjectinstruments of government controluk_UA
dc.subjecteven managementsuk_UA
dc.subjectsubjects of sphere of health protectionuk_UA
dc.subjectsign of the systemuk_UA
dc.subjectstrategic aimsuk_UA
dc.titleСистема державного регулювання інноваційного розвитку сфери охорони здоров`я Україниuk_UA
dc.title.alternativeThe government control system of innovative development of ukraine’s helthcareuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2019 - № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7132p.pdf175.14 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.