Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7465
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorДавидовська, Г. І.-
dc.contributor.authorКульчицька, С. М.-
dc.date.accessioned2019-11-27T12:58:09Z-
dc.date.available2019-11-27T12:58:09Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationДавидовська, Г. І. Митні пільги: механізм надання і припинення / Г. І. Давидовська, С. М. Кульчицька // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2019. - № 2. - С. 70-77.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7465-
dc.description.abstractАнотація. Метою статті є дослідження організаційно-правового механізму митних пільг і тарифних преференцій, що складається з таких елементів, як суб’єкти встановлення, об’єкт надання, правові підстави й умови надання, скасування. Методика дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження є наукові праці вітчизняних та зарубіжних авторів з питань дослідження сутності митних пільг, ресурси Internet. Під час написання роботи була використана низка правових та загальнонаукових методів. Основним у написанні роботи є метод дослідження нормативно-правових джерел, митного кодексу зокрема. На основі логіко-семантичного методу досліджено організаційно-правовий механізм митних пільг. Результати. Підсумовуючи дослідження організаційно-правового механізму митних пільг, а також умов і підстав надання митних привілеїв, слід зазначити, що з точки зору і форми, і змісту вказаний механізм потребує істотного доопрацювання на всіх його рівнях. Немає однозначної й чіткої регламентації питання стосовно повноважень органу державної влади або компетенції посадової особи встановлювати, змінювати чи скасовувати митні пільги. Висловлено думку про потребу внесення змін до відповідних нормативних актів, які визначають суб’єкта надання митних пільг, передбачивши виняткове право на це вищого органу законодавчої влади з наступною конкретизацією механізму процедури органами виконавчої влади. У підсумку наголошено на відмінності критеріїв оцінювання різних за своїм змістом митних переваг: митні пільги – передусім з точки зору соціального результату, тарифні преференції – їх економічного ефекту. Наукова новизна. Подальшого розвитку дістала концепція митних пільг і тарифних преференцій як окремих видів пільг правових у сфері митних відносин; сформульовано принципи надання митних пільг і тарифних преференцій. Практична значущість. Отримані результати створюють передумови для подальшого поглибленого вивчення теорії та практики митних пільг, тарифних преференцій у царині митних відносин, а також дають можливість застосувати їх для подальших наукових розробок у митній галузі, законотворчій і нормотворчій діяльності органів державної влади.uk_UA
dc.description.abstractPurpose. Investigation of the organizational and legal mechanism of customs privileges and tariff preferences, consisting of such elements as subjects of installation, object of providing, legal grounds and conditions for the provision and cancellation. Methodology of research. Theoretical and methodological basis of the research is based on the scientific works of local and foreign authors concerning the research of the essence of customs privileges, Internet resources. In the process of research general and special methods are used. The main method used for launching this investigation is the method of research of normative legal sources, and customs code in particular. On the basis of the logical and semantic method, the organizational-legal mechanism of customs privileges is investigated. Results. Summing up the study of the organizational and legal mechanism of customs privileges, as well as the conditions and grounds for getting customs privileges, it should be noted that from the point of view of the form and content, this mechanism needs a substantial revision of all its levels. There is no unambiguous and clear regulation of the issue regarding the authority of a state body or competence of an official representative to establish, change or cancel customs privileges. The view is expressed about the need for amendments to the relevant normative acts, which determine the subject of customs privileges provision, providing exclusive right to this higher authority of the legislative body with further specification of the mechanism of this procedure by the executive authorities. As a result, differences in the evaluation criteria exist in their content of customs preferences: customs privileges viewed primarily in terms of social outcomes, tariff preferences observed according to their economic effect. Innovation. The concept of customs privileges and tariff preferences as separate types of legal privileges in the field of customs relations achieved further development; formulated the principles of providing customs privileges and tariff preferences. Practical value. The obtained results create the preconditions for further in-depth study of the theory and practice of customs privileges, tariff preferences in the field of customs relations, as well as provide the opportunity to apply them for further scientific developments in the customs field, legislative and normative activity of state authorities.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherІФНТУНГuk_UA
dc.subjectмитні пільгиuk_UA
dc.subjectтарифні преференціїuk_UA
dc.subjectмитні привілеїuk_UA
dc.subjectмитний кодексuk_UA
dc.subjectcustoms privilegesuk_UA
dc.subjecttariff preferencesuk_UA
dc.subjectcustoms benefitsuk_UA
dc.subjectcustoms codeuk_UA
dc.titleМитні пільги: механізм надання і припиненняuk_UA
dc.title.alternativeCustoms privileges: mechanism of providing and terminationuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2019 - № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7212p.pdf206.88 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.