Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7469
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЗелінська, Г. О.-
dc.date.accessioned2019-11-28T08:07:24Z-
dc.date.available2019-11-28T08:07:24Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationЗелінська, Г. О. Регулювання зайнятості населення на ринку праці України / Г. О. Зелінська // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2019. - № 2. - С. 103-111.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7469-
dc.description.abstractВ статті висвітлено питання стосовно регулювання людських ресурсів на ринку праці України. Дослідження дозволяють стверджувати, що ситуація на ринку праці України потребує постійного моніторингу держави. Наголошено, що регулювання зайнятості та безробіття на ринку праці мають бути у центрі уваги на різних рівнях управління, оскільки збільшення зайнятості населення веде до поліпшення життєвого рівня населення та сприяє зменшенню напруги на ринку праці. Обгрунтовано, що безробіття населення несе загрозу безпеці не тільки політичній, економічній, але й соціальній. З’ясовано, що сьогодні Україна розвивається за індустріальною моделлю розвитку економіки, для якої є характерним збільшення попиту на висококваліфіковані кадри, орієнтація на їх інноваційність та мобільність. Попри це передові країни світу переходять до постіндустріальної моделі розвитку економіки. Доведено, що сучасна система зайнятості досі зберігає характерні риси індустріальної моделі. Наголошено, що характерними рисами сучасного стану ринку праці України є дисбаланс між попитом і пропозицією, система освіти не відповідає реальним потребам ринку праці, який потребує нині висококваліфікованого конкурентного працівника. Окрему увагу приділено питанню щодо напрямів державного регулювання зайнятості та безробіття зокрема, вказано, що пріоритетними напрямками державного регулювання зайнятості населення є проведення економічної політики в інтересах зайнятості. Визначено, що держава відіграє роль каталізатора у формуванні соціальної політики, а розвиток людських ресурсів має стати стратегічним напрямом Програм розвитку України. Визначено, що для досягнення мети у сфері праці та швидкого економічного зростання в умовах скорочення чисельності населення потребує покращення умов і посилення стимулів формування трудового потенціалу та максимально ефективного його використання. Визначено, що гнучке поєднання державного регулювання й ринкового самоврядування, особливо зараз забезпечує, з одного боку, пом'якшення витрат етапу реформування, а з іншого – організований відхід від централізованого управління до соціального партнерства держави, роботодавців і органів місцевої влади. Рекомендовано запровадження в Україні моделі економіки з дорогою робочою силою, що створить умови для гідної праці, самореалізації її громадян та достойного життя.uk_UA
dc.description.abstractThe article deals with the issue of regulation of human resources in the labor market of Ukraine. The studies suggest that the situation in the Ukrainian labor market requires constant monitoring by the state. It is noted that regulation of employment and unemployment in the labor market should be the focus of attention at different levels of government, since the increase in employment leads to an improvement in the living standards of the population and helps to reduce tensions in the labor market. It is proved that the unemployment of the population is a threat to the security not only political, economic, but also social. It is found out that today Ukraine is developing according to the industrial model of economic development, which is characterized by an increase in the demand for highly qualified personnel, focus on their innovation and mobility. Despite this, the advanced countries of the world are moving to a post-industrial model of economic development. It is proved that the modern employment system still retains the characteristic features of an industrial model. It is emphasized that the characteristic features of the current state of the Ukrainian labor market are the imbalance between supply and demand, the education system does not meet the real needs of the labor market, which requires a highly qualified competitive worker. Special attention is paid to the issue of state regulation of employment and unemployment, in particular, it is indicated that the priority areas of state regulation of employment should be the implementation of economic policy in the interests of employment. It is determined that the state plays the role of a catalyst in the formation of social policy, and the development of human resources should become a strategic direction of the Development Programs of Ukraine. It is determined that in order to achieve the goal in the field of labor and rapid economic growth, in the conditions of population reduction, improvement of conditions and strengthen incentives for the formation of labor potential and its most effective use. It is determined that a flexible combination of state regulation and market self-government, especially now provides, on the one hand, the mitigation of the reform phase, and, on the other hand – an organized departure from centralized management to the social partnership of the state, employers and local authorities. It is recommended to introduce the model of economy with expensive labor force that will create conditions for decent work, self-realization of its citizens and decent life.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherІФНТУНГuk_UA
dc.subjectlabor marketuk_UA
dc.subjectregulationuk_UA
dc.subjectUkraineuk_UA
dc.subjectemploymentuk_UA
dc.subjectunemploymentuk_UA
dc.subjectpopulationuk_UA
dc.subjectринок праціuk_UA
dc.subjectрегулюванняuk_UA
dc.subjectУкраїнаuk_UA
dc.subjectзайнятістьuk_UA
dc.subjectбезробіттяuk_UA
dc.subjectнаселенняuk_UA
dc.titleРегулювання зайнятості населення на ринку праці Україниuk_UA
dc.title.alternativeThe regulation of employment in the labour market Ukraineuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2019 - № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7216p.pdf218.83 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.