Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7474
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКамінська, І. Б.-
dc.date.accessioned2019-11-28T13:30:29Z-
dc.date.available2019-11-28T13:30:29Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationКамінська, І. Б. Нефінансова (соціальна) звітність підприємств / І. Б. Камінська // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2019. - № 2. - С. 154-161.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7474-
dc.description.abstractАктивізація процесів реалізації концепції корпоративної соціальної відповідальності бізнесу на теренах України зумовила необхідність вивчення закордонного досвіду звітування про результати такої реалізації. Підтвердженням виконання принципів і положень концепції корпоративної соціальної відповідальності як повноцінної стратегії розвитку підприємства є звітування перед зацікавленими сторонами про відповідні досягнення чи, навпаки, недотримання вимог цієї стратегії. Форми звітування, принципи побудови звітів, поширення звітних даних – основні питання, що виникають на етапі заключного діалогу із стейкхолдерами. В статті визначено економічну суть поняття «нефінансова (соціальна) звітність» як документально оформлену сукупність даних комерційної організації, що відображають середовище існування компанії, принципи та методи співпраці з групами впливу, результати діяльності компанії в економічній, соціальній та екологічній сферах життя суспільства. Також розглянуто теоретичні аспекти форм і видів нефінансової (соціальної) звітності, підходів до її складання, визначено проблемні питання адаптації закордонної практики ведення підприємницької діяльності на засадах корпоративної соціальної відповідальності та складання нефінансової звітності до вітчизняних реалій ведення обліку та підприємницької практики. В процесі дослідження з’ясовано, що 83% українських компаній впроваджують у своїй діяльності концепцію корпоративної соціальної відповідальності. Однак декларативність і низький рівень верифікації вітчизняних соціальних звітів свідчать про відсутність якісного розуміння управлінською ланкою, що нефінансова звітність – це не рекламний документ, а засіб демонстрації корпоративної зрілості в питаннях відповідальності за прийняті бізнесові рішення. В Україні підготовка нефінансових звітів все ще є прерогативою великих національних компаній та представництв міжнародних корпорацій. Проте останніми роками в Україні спостерігаємо збільшення кількості нефінансових звітів, складених за стандартом GRI. Подальші наукові дослідження повинні стосуватися необхідності ведення соціального обліку на підприємстві як основи для складання нефінансової звітності.uk_UA
dc.description.abstractThe activation of the processes of implementing the concept of corporate social responsibility of business in Ukraine has predetermined the need to study foreign experience in reporting of such implementation results. Confirmation of the implementation of the principles and provisions of corporate social responsibility concept as a full-fledged business development strategy predetermines reporting to relevant stakeholders about relevant developments or, conversely, non-compliance with the requirements of this strategy. Reporting forms, reporting principles, and dissemination of reporting data are the main issues that were arised at the stage of the final dialogue with stakeholders.The article defines the economic essence of the concept of "non-financial (social) reporting" as a documented set of a commercial organization data that reflects the company's environment, principles and methods of cooperation with groups of influence, results of the company's activities in the economic, social and environmental spheres of society's life. The theoretical aspects of forms and types of non-financial (social) reporting, approaches to its compilation are also considered. Problems of adaptation of foreign practice of business activity on the basis of corporate social responsibility and preparation of non-financial reporting to the national accounting and business practices are defined. The study found that 83 % of Ukrainian companies implement the concept of corporate social responsibility in their activities. However, the declarativeness and low level of domestic social reports verification indicate lack of a good understanding by the management link that non-financial reporting is not a promotional document , but a demonstrating tool of corporate maturity in matters of responsibility for taken business decisions. In Ukraine, the preparation of non-financial reports is still the prerogative of large national companies and representations of international corporations. However, an increase in the number of non-financial reports compiled according to the GRI standard has observed recently in Ukraine. Further scientific researches should address to the need of social accounting maintaining in the enterprise as the basis for drawing up nonfinancial reporting.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherІФНТУНГuk_UA
dc.subjectкорпоративна соціальна відповідальністьuk_UA
dc.subjectнефінансова звітністьuk_UA
dc.subjectсоціальна звітністьuk_UA
dc.subjectГлобальна ініціатива зі звітності (GRI)uk_UA
dc.subjectcorporate social responsibilityuk_UA
dc.subjectnon-financial reportinguk_UA
dc.subjectsocial reportinguk_UA
dc.subjectglobal reporting initiative (GRI)uk_UA
dc.titleНефінансова (соціальна) звітність підприємствuk_UA
dc.title.alternativeNon-financial (social) reporting of enterprisesuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2019 - № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7221p.pdf212.77 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.