Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7476
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПопадинець, І. Р.-
dc.contributor.authorКінаш, І. П.-
dc.date.accessioned2019-11-28T13:54:40Z-
dc.date.available2019-11-28T13:54:40Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationПопадинець, І. Р. Мотивація як чинник розвитку персоналу організації: методичний підхід / І. Р. Попадинець, І. П. Кінаш // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2019. - № 2. - С. 175-186.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7476-
dc.description.abstractЗа результатами аналізу теоретико-методологічних засад оцінювання мотивації праці запропоновано методологічний підхід до оцінювання мотивації праці, який поєднує чотири блоки: 1) методологію (мета, фактори, система показників, методи оцінювання); 2) інформаційне забезпечення (формування анкети, експертної групи, методи збирання й оцінювання інформації); 3) моніторинг (розрахунок показників та оцінювання факторів, оцінювання мотиваційного й потенціалу управління мотивацією праці та рівня мотивації працівників); 4) інтерпретація результатів (формування моделі оцінювання мотивації праці). Вагомими перевагами пропонованого підходу є інкорпорація основних базових підходів до оцінювання мотивації праці персоналу; узгодженість із блоками механізму управління мотивації праці персоналу; використання чотирирівневої системи показників і критеріїв оцінювання мотивації праці персоналу. Удосконалено методику оцінювання мотиваційного потенціалу персоналу та рівня мотивації за експертним методом шляхом застосування формул середньої зваженої для їх опису та обґрунтування укрупненої шкали для якісної оцінки, побудованої на основі дванадцятибальної згідно з традиційним підходом. Запропоновано авторський підхід до оцінювання мотивації праці персоналу: 1) мотиваційний потенціал визначаємо враховуючи вагомість факторів; 2) впроваджено показник «потенціал управління мотивацією праці персоналу», який характеризує резерв зростання ефективності мотивації персоналу чи їх групи, обчислюємо за формулою середньої арифметичної зваженої ступенів незадоволеності мотиваційних факторів та значущості їх впливу; 3) застосування укрупненої шкали, на відміну від діаграм мотиваційного профілю, дозволяє миттєво ідентифікувати основні чинники, які мають визначальний вплив на мотивацію праці персоналу.uk_UA
dc.description.abstractAccording to the results of the analysis of theoretical and methodological principles for assessing labor motivation, a comprehensive methodological approach to assessing the level of labor motivation, which combines four blocks, is proposed: 1) methodology (purpose, factors, system of indicators, methods of evaluation); 2) information support (formation of the questionnaire, expert group, methods of information collection and evaluation); 3) monitoring (calculation of indicators and estimation of factors, estimation of motivation and potential of management of motivation of work and level of motivation of employees); 4) interpretation of the results (the formation of a model for assessing the motivation of labor). Significant advantages of the proposed approach are: incorporation of the basic basic approaches to the evaluation of personnel motivation; consistency with the blocks of the mechanism of management of personnel motivation; the use of a four-tier system of indicators and criteria for assessing the motivation of the work of staff. The methodology for assessing the staff motivation potential and the level of motivation by the expert method has been improved through the use of the formulas of the average weighted for their description and the substantiation of the enlarged scale for a qualitative assessment constructed on the basis of the twelve-point system according to the traditional approach. The author's approach to the estimation of the motivation of the personnel work is offered: 1) the motivation potential is determined taking into account the weight of the factors; 2) the indicator "staff management motivation potential" is introduced, which characterizes the reserve of growth of the motivation efficiency of the personnel or their group and is calculated on the basis of the formula of the arithmetic degree of dissatisfaction of individual motivational factors considering the significance of their influence; 3) application of the enlarged scale, unlike the diagrams of the motivational profile, allows to instantly identify the main factors that have a decisive influence on the work motivation of the staff.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherІФНТУНГuk_UA
dc.subjectмотиваціяuk_UA
dc.subjectмотиваційний потенціалuk_UA
dc.subjectрівень мотиваціїuk_UA
dc.subjectкритерії оцінюванняuk_UA
dc.subjectmotivationuk_UA
dc.subjectmotivation potentialuk_UA
dc.subjectlevel of motivationuk_UA
dc.subjectevaluation criteriauk_UA
dc.titleМотивація як чинник розвитку персоналу організації: методичний підхідuk_UA
dc.title.alternativeMotivation as a factor of development of the personnel of the organization: a methodical approachuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2019 - № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7223p.pdf460.83 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.