Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8431
Title: Запобігання та протидія корупції в правоохоронних органах: організаційно-управлінський аспект
Authors: Івасенко, С. М.
Keywords: антикорупційна політика
корупція
корупційна поведінка
посадові особи правоохоронних органів
проактивне управління
антикоррупционная политика
коррупция
коррупционная поведение
должностные лица правоохранительных органов
проактивное управление
anti-corruption policy
corruption
corrupt behavior
law enforcement officials
proactive management
Issue Date: 2015
Publisher: Київ
Citation: Івасенко, Сергій Миколаєвич Запобігання та протидія корупції в правоохоронних органах: організаційно-управлінський аспект : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія державного управління" : Дата захисту 03.06.16 / С. М. Івасенко. - К., 2015. - 199 с. - 171-192.
Abstract: Мета роботи полягає в обґрунтуванні організаційно-управлінських засад запобігання й протидії корупції в правоохоронних органах та розробці на цій основі відповідних рекомендацій щодо вдосконалення антикорупційної діяльності. Для досягнення поставленої мети поставлено наступні завдання: - розкрити науково-методологічні засади дослідження феномену корупції в правоохоронних органах; - здійснити системний огляд українських і зарубіжних науково-практичних джерел щодо вивчення проблем запобігання і протидії корупції в правоохоронних органах; - проаналізувати сучасний стан у сфері запобігання та протидії корупції в правоохоронних органах в Україні; - розглянути особливості проявів корупції в правоохоронних органах; - розробити пропозиції й рекомендації щодо розв'язання проблем організаційно-управлінського забезпечення запобігання та протидії корупції в правоохоронних органах в Україні. Об 'єкт дослідження - суспільні відносини у сфері запобігання та протидії корупції в правоохоронних органах. Предмет дослідження - організаційно-управлінські засади запобігання та протидії корупції в правоохоронних органах.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8431
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d567.pdf14.48 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.