Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8843
Title: Формування організаційно-економічного механізму диверсифікації діяльності газотранспортних підприємств
Authors: Ромашко, О. М.
Keywords: диверсифікація
управління
організаційно-економічний механізм
ефективність
оцінювання
газотранспортне підприємство
диверсификация
управление
организационно- экономический механизм
эффективность
оценка
газотранспортное предприятие
diversification
management
organizational and economic mechanism
efficiency
evaluation
gas transmission company
Issue Date: 2017
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Ромашко, Олександра Михайлівна Формування організаційно-економічного механізму диверсифікації діяльності газотранспортних підприємств : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" : Дата захисту 28.09.17 / О. М. Ромашко. - Івано-Франківськ, 2017. - 251 с. : табл. - [в кінці кожного розд.].
Abstract: Дисертація присвячена розвитку теоретико-методичних засад та розробленню практичних рекомендацій щодо формування організаційно-економічного механізму диверсифікації діяльності газотранспортних підприємств. У першому розділі «Теоретико-методичні аспекти диверсифікації діяльності газотранспортних підприємств» розглянуто економічну сутність та види диверсифікації, проаналізовано показники ідентифікації рівня диверсифікації, подано концептуальні основи формування організаційно-економічного механізму диверсифікації діяльності підприємства. На основі критичного аналізу теоретичних підходів до визначення сутності явища та процесу диверсифікації зарубіжними і вітчизняними науковцями у роботі уточнено дефініцію «диверсифікація» шляхом введення системи параметрів (мета, основний фактор, спосіб та ресурсне забезпечення). Відповідно до цього наукового погляду дефініцію «диверсифікація» детерміновано як зменшення залежності підприємства від однієї асортиментної групи та підвищення конкурентоспроможності шляхом урізноманітнення діяльності господарюючого суб'єкта завдяки виробництву нових видів продукції, розширенню галузевого діапазону та освоєнню нових видів діяльності, нових технологій, нових сегментів ринку, нових способів управління і розподілу інвестиційних ресурсів з метою адаптації до ринкових умов за наявних ресурсних обмежень. Запропоновано розглядати дану категорію з позицій чотирьох складових, які формують її PTMF-характеристику: виробничої (Р, production), технологічної (Т, technological), маркетингової (М, marketing) та фінансової (F, financial). Розроблено розгорнуту та систематизовану класифікацію видів диверсифікації на основі виокремлення основних і допоміжних класифікаційних ознак та підхід до класифікації процесу диверсифікації залежно від сфер діяльності, який включає: диверсифікацію продукції (виробнича сфера), диверсифікацію ринків (маркетингова сфера), диверсифікацію технологій (технологічна сфера) і диверсифікацію способів та засобів фінансування (фінансова сфера). У другому розділі «Стан та перспективи диверсифікації діяльності газотранспортних підприємств» досліджено зовнішні і внутрішні передумови диверсифікації діяльності ГТП та аргументовано доцільність здійснення процесу диверсифікації залежно від стадії життєвого циклу та галузевої специфіки підприємств. У третьому розділі «Формування організаційно-економічного механізму диверсифікації діяльності газотранспортних підприємств» запропоновано алгоритм реалізації та схему організаційно-економічного механізму диверсифікації діяльності ГТП; визначено пріоритетні напрями розвитку газотранспортних підприємств з використанням диверсифікаційного потенціалу; запропоновано алгоритм розрахунку комплексного інтегрального показника ефективності процесу диверсифікації та здійснено апробацію на основі розробленої стратегії розвитку типового ГТП України.
The thesis deals with the development of theoretical and methodological bases as well as practical recommendations on formation of the organizational and economic mechanism of diversification of the activities of gas transmission companies. In the first chapter «Theoretical and methodological aspects of diversification of gas transmission companies activities)) economic essence and types of diversification are considered, indicators of the level of diversification are analyzed, and conceptual bases for the formation of the organizational and economic mechanism of diversification of activity of a company are provided. A detailed and systematic classification of the types of diversification, based on identifying the primary and subsidiary classification features has been developed. Classification approach to diversification depending on the sphere of activities which include: diversification of production (manufacturing sector), diversification of markets (marketing sector), diversification of technologies (technological sector) and diversification of ways and means of funding (financial sector) has been proposed. The second chapter «The state and prospects of diversification of gas transmission companies)) investigates the external and internal preconditions of diversification of the activities of the gas transmission companies and reasons the feasibility of the implementation of the diversification process depending on the stage of the life cycle and industrial specifics of the companies. The third chapter «The formation of the organizational and economic mechanism of diversification of the activities of gas transmission companies)) suggests an implementation algorithm and scheme of organizational and economic mechanism of diversification of activities of gas transmission companies (GTC); identifies priority directions of development of the gas transportation companies with the use of diversification potential; introduces an algorithm of calculation of complex integral index of the efficiency of the diversification process and features testing based on the development strategy of the typical GTC of Ukraine.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8843
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d615.pdf262.84 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.