Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1075
Title: Застосування комплексу геохімічних та біологічних методів для виявлення забруднень грунтів важкими металами
Authors: Коробейникова, Я. С.
Мельник, О. Д.
Пукіш, А. В.
Ковальчук, Л. Є.
Телюк, П. М.
Issue Date: 2005
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Застосування комплексу геохімічних та біологічних методів для виявлення забруднень грунтів важкими металами / Я. С. Коробейникова, О. Д. Мельник, А. В. Пукіш [та ін.] // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2005. - № 1(10). - С.151-155.
Abstract: В статті наведені результати досліджень вмісту розчинних форм металів в екосистемах та співставлення їх з цитогенетичною активністю грунтів за показниками мітотичної активності Allium cepa. Критерієм оцінки екологічного стану грунтів є їх фонові значення для вмісту важких металів. Вміст водорозчинних форм важких металів у грунтах на території нафтогазовидобутку є характерним відображенням їх санітарно-гігієнічного стану. Враховуючи неможливість адекватної оцінки впливу забрудненості педосфери в районах нафтогазовидобутку на здоров’я людини авторами вперше запропоновано застосування методу цитогенетичної активності грунту за показниками мітотичної активності, що є доцільним для виявлення впливів важких металів – забрудників грунтів на здоров’я людини. Поєднання методів екологічної оцінки грунтів, а саме визначення вмісту розчинних форм металів у ґрунтах та визначення їх цитогенетичних ефектів за показниками Allium cepa-тесту дає змогу виявити можливі впливи нафтогазодобувної діяльності на спадковий апарат живих організмів та опосередковано на здоров’я людини. Запропонована методологія доповнює комплекс екологічних досліджень ґрунтів на нафтозабруднених територіях.
In this article are shown the results of the research of the contents of the dissoluble forms of metals in the ecosystems and collation them with cytogenetical activity of the soils by the use of the mitosis activity indexes Allium cepa. The criterion of the assessment of the ecological condition of the soils is the background values of the contents of heavy metals. The concentrations of soluble forms of the heavy metals in the soils is an adequate representation of their sanitary-hygienic condition. The application of the method of cytogenetical activity of the soil by the use of the mitosis activity indexes is necessary for the discovery influences of the heavy metals – polluters of the soils over man’s health. Co-adaptation of the methods of the ecological assessment of the soils, especially determination of the contents of the dissoluble forms of metals in the soils and definition of their cytogenetical effects by the use of the indexes of Allium cepa- test gives an opportunity to display influences of technogenical activity over hereditary system of living organisms and man’s health. The suggested methodology completes the complex of ecological researches of the soils over technogenic changed territories.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1075
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2005 - №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
811p.doc210.5 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.