Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1746
Title: Геологічні чинники перспектив нафтогазоносності крейдових відкладів зовнішньої зони Передкарпатського прогину
Other Titles: Geological factors of hydrocarbon potential of Cretaceous sediments of the Outer zone of Carpathian foredeep
Authors: Мазур, А. П.
Keywords: пастки вуглеводнів
породи-колектори
гідрогеологічні умови
нафтогазоперспективні об’єкти
крейдові відклади
Зовнішня зона
trap
reservoir rocks
hydrogeological conditions
perspective object
Cretaceous sediments
Outer zone
Issue Date: 2015
Publisher: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Citation: Мазур, Анна Павлівна Геологічні чинники перспектив нафтогазоносності крейдових відкладів зовнішньої зони Передкарпатського прогину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" / А. П. Мазур ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2015. - 20 с. : рис. - 15-17.
Abstract: Роботу присвячено обгрунтуванню перспектив нафтогазоносності крейдових відкладів Зовнішньої зони Передкарпатського прогину за комплексом геологічних і гідрогеологічних критеріїв та визначенню пріоритетних напрямків подальших пошуково-розвідувальних робіт. Проаналізовано умови існування пасток в крейдових відкладах на основі побудованих структурних карт покрівлі нижньо- та верхньокрейдових відкладів та поперечних геологічних розрізів вхрест простягання Зовнішньої зони. Науково доведено і встановлено характер поширення ефективних товщин крейдових порід-колекторів і флюїдоупорів. Встановлені ділянки з прямими та опосередкованими гідродинамічними та гідрохімічними ознаками нафтогазоносності на основі побудованих карт гідрогеологічних коефіцієнтів. Проведені дослідження в поєднанні з результатами сейсмічного та гравіметричного аналізу дозволили виділити та обгрунтовати низку об’єктів, які розглядаються як перспективні і для яких проектується проведення детальних геолого-геофізичних робіт. Оцінено прогнозні та перспективні ресурси. Розробки здобувана спрямовані на вирішення нагальної проблеми України -нарощування ресурсної бази вуглеводнів.
The work is devoted to investigation of the geological structure of Cretaceous sediments of Outer zone of the Carpathian foredeep and potential of oil and gas prospects and priorities for further exploration. The conditions of existence of traps in Cretaceous sediments were analyzed basing on structural maps of Lower and Upper Cretaceous geological profiles and across of Outer zone. The nature of the distribution of Cretaceous reservoirs effective thickness and seal rocks were determined, and areas of oil and gas traps were allocated. Basing of hydrochemical composition of water reservoirs a series of maps of geological factors was built. They allowed identifying areas with direct and indirect hydrodynamic and hydrochemical parameters of oil and gas in Outer zone of the Carpathian foredeep. Perspective objects were identified based on complex of structural, tectonics, lithoiogical and geological factors. The evaluation of prognostic and prospective resources is done. Development thesis aimed to solve urgent problem of Ukraine - increasing the hydrocarbons resource base.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1746
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
an2565.pdf1.45 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.