Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1754
Title: Інтелектуалізація управління нафтогазовими підприємствами
Other Titles: Intellectual control oil and gas companies
Authors: Швидкий, Е. А.
Keywords: інтелектуалізація управління
бізнес-процес
процес-контролінг
крос-функціональний бізнес-процес
інтелектуалізована система управління
intellectualization management
business process
intelligent control system
process-controlling
cross-functional business process
Issue Date: 2012
Publisher: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Citation: Швидкий, Едуард Анатолійович Інтелектуалізація управління нафтогазовими підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" : Дата захисту 21.02.13 / Е. А. Швидкий ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2012. - 20 с.
Abstract: Дисертаційна робота присвячена дослідженню і розробці теоретико-методологічних і прикладних підходів до інтелектуалізації процесів управління діяльністю підприємств нафтогазового комплексу. В роботі доказово продемонстровано, що інтелектуалізацію управлінської праці слід вважати головною умовою забезпечення конкурентоспроможності підприємств в епоху економіки знань, а також обґрунтована доцільність і необхідність інтелектуалізації управлінської праці в національному господарстві України. На основі узагальнення наукових засад інтелектуалізації управлінської праці детерміновано основні поняття, принципи, закономірності і концепція інтелектуалізованого управління підприємством, а аналіз світового і вітчизняного досвіду використання сучасних технологій контролінгу дозволив інтерпретувати його як технологію, найбільш придатну для інтелектуалізації управління бізнес-процесами на підприємствах. Оригінальна класифікація бізнес-процесів дозволили інтерпретувати останні в якості об’єктів процес-контролінгу в інтелектуалізованих системах управління підприємствами, обґрунтувати необхідну кількість і розміщення точок відбору інформації для системи тотального процес-контролінгу крос-функціональних бізнес-процесів, ідентифікувати потенційні джерела і розробити методику оптимізації економічної ефективності бізнес-процесів на основі їх інтелектуалізації з використанням технології тотального процес-контролінгу. Доказана доцільність інтелектуалізації процесів управління діяльністю підприємств нафтогазового комплексу як сукупністю об’єктів, розроблені рекомендації з впровадження концепції інтелектуалізації, проведена апробація і оцінка ефективності її використання на прикладі системи менеджменту підприємства ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України».
The thesis is devoted to the research and development of theoretical, methodological and applied approaches to the process of intellectualization the management of enterprises and organizations of oil and gas complex of Ukraine. In this work conclusively demonstrated that intellectualization of administrative work should be considered as the main prerequisite for the competitiveness of enterprises in the era of knowledge economy, as well as expediency and necessity intellectualization of managerial work in the national economy of Ukraine. On the basis of summarizing the scientific foundations of intellectualization of managerial work determined the basic concepts, principles, laws and the concept of intelligent management, and analysis of the global and domestic experience in the use of modem technologies allow controlling interpret it as the technology most suitable for the intellectualization of business process management in enterprises. Analysis of the original classification of business processes of enterprises allowed to interpret the past as object-controlling process in the intelligent systems management, justify the required number and location of points of information selection system for total process-controlling cross-functional business processes, identity potential sources and develop a methodology to optimize the economic efficiency of business processes based on their intellectualization of technology total process-controlling. Proved the feasibility of intellectualization process management of oil and gas companies as a set of objects, the recommendations for introducing the concept of intellectualization, conducted testing and evaluation of the effectiveness of its use as an example of enterprise management control "Gas Ukraine" "Naftogaz of Ukraine"
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1754
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
an2319.pdf1.85 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.