Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1763
Title: Наукові основи розроблення системи контролю технічного стану жорсткого армування шахтних стовбурів
Other Titles: Scientific basis for the development of system of control of rigid reinforcement deep shaft
Authors: Лопатін, В. В.
Keywords: свердловинна штангова насосна установка (СШНУ)
шахтний підйомний комплекс (ШПК)
стаціонарна підйомна установка (СПУ)
жорстке армування (ЖА)
мобільна система контролю (МСК)
системи контролю (СК)
метод найменших квадратів (МНК)
"завдання Ельвінга" (ЗЕ)
"білий шум" (БШ)
аналого-цифровий перетворювач (АЦП)
канали контролю (КК)
цифрові вимірювальні канали (ЦВК)
mobile system of controlling (MSC)
borehole rod pumping plant (BRPP)
mine lifting complex (MLC)
stationary lifting installation (SLI)
conceptual adaptation
processing the signal
systems of the checking (SK)
least square method (MNK)
"task Elfing" (EV)
"white noise" (BSH)
analog-to-digital converter (ADC)
facility of the measurement (ZV)
channels of the checking (CC)
digital measuring channels (DMC)
Issue Date: 2013
Publisher: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Citation: Лопатін, Валерій Володимирович Наукові основи розроблення системи контролю технічного стану жорсткого армування шахтних стовбурів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" / В. В. Лопатін ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2013. - 34 с. - 27-32.
Abstract: Дисертація присвячена вирішенню актуальної науково-технічної проблеми, що пов’язується з розвитком нового напрямку - створенню цифрової вибухобезпечної завадостійкої мобільної вимірювальної системи контролю, заснованої на закономірностях системної єдності цифрових методів обробки інформації, мікроелектронної технології й експлуатаційно-технологічних умов жорсткого армування шахтних стовбурів. Встановлені закономірності, а також виявлені причинно-наслідкові зв'язки в механізмі контролю параметрів за рахунок комплексної концептуальної адаптації, узагальнення і розвитку сучасних ефективних методів інформаційного забезпечення безпечної експлуатації жорсткого армування (ЖА) шахтних стовбурів з позицій системної єдності перспективних цифрових методів обробки інформації, останніх досягнень мікроелектронної технології й експлуатаційно-технологічних умов контролю ЖА для їхньої безаварійної експлуатації. Запропоновано конструктивні системні й адаптовані чисельні методи аналізу і синтезу пристрою контролю, висока ефективність яких обґрунтована теоретично і підтверджена практично. Розроблено і затверджено нормативний документ, який регламентує технологію контролю безпечної експлуатації жорсткого армування шахтних стовбурів, та виконано державну метрологічну атестацію приладів, які це забезпечують в умовах України. Рішення, що закладені у мобільну систему контролю, випробувані і впроваджені на нафтових свердловинах та базі виробничого обслуговування при проведенні діагностичного обстеження редукторів свердловинної штангової насосної установки. Науково-методичні розробки впроваджено в навчальний процес Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. На базі виробничого обслуговування за рахунок скорочення витрат на ремонт редукторів свердловинної штангової насосної установки очікуваний економічний ефект становить 580326 гривень на рік.
Thesis deals with the relevant scientific and technical issues, to develop a new direction -digital noise-resistant intrinsically mobile monitoring system, based on the laws of the unity of the system of digital methods of information processing, micro-electronic technology, and operational and technical conditions of rigid reinforcement (RR) of deep shaft. The regularities, and revealed the cause-effect relationship in the mechanism of control parameters using a comprehensive conceptual adaptation, synthesis and development of modern, efficient methods of information for safe operation of RR from the position of system unity promising digital methods of information processing, recent advances of microelectronic technology and operational technological control environment RR for trouble-free operation. Constructive system and adapted numerical methods for analysis and synthesis of control devices, high efficiency is substantiated theoretically and confirmed in practice. Developed and approved regulations governing the safe operation of the control technology rigid reinforcement deep shaft, and made the state metrological certification of devices that provide it in Ukraine. Solutions incorporated in a mobile control system was tested and implemented on the basis of oil wells and manufacturing base for diagnostic examination gear downhole sucker rod pumping unit. Scientific and methodological developments are implemented in the educational process of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas. On the manufacturing base services by reducing the cost of repairing gearboxes downhole borehole rod pumping plant expected economic effect of 580 326 hryvnia per year.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1763
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
an2313.pdf3.39 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.