Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1792
Title: Створення заходів для запобігання техногенного забруднення об'єктів довкілля продуктами травлення металевих поверхонь
Other Titles: Development of the prevention actions to preclude environment pollution with the metal surface etching products
Authors: Водянка, В. Р.
Keywords: екологічна безпека
корозія
вуглецеві сталі
мідь
латуні
трвильні розчини
інгібітори
нітроген оксиди
стічні води
комплексоутворення
очищення
environmental safety
corrosion
copper
brass
etching solutions
inhibitors
nitrogen oxides
wastewaters
complexing
treatment
Issue Date: 2012
Publisher: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Citation: Водянка, Віра Романівна Створення заходів для запобігання техногенного забруднення об'єктів довкілля продуктами травлення металевих поверхонь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01"Екологічна безпека" / В. Р. Водянка ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2012. - 21 с. - 15-18.
Abstract: У дисертації досліджено вплив ряду похідних сечовини 1 тіосемікарбазиду на екологічні та технологічні характеристики процесу очищення поверхні сталей, міді та її сплавів. Показано, що під час застосування розчинів рекомендованого складу питомі викиди та скиди забруднюючих речовин (токсичні нітроген оксиди, небезпечні стічні води, які містять іони Феруму та Купруму) значно скорочуються. Досліджено та проаналізовано особливості дії запропонованих інгібіторів на екологічні показники процесів травлення матеріалів металевих конструкцій. Показано, що зниження швидкості розчинення металу в розчині кислот досягається за рахунок утворення на поверхні мономолекулярної адсорбційної плівки. Визначено оптимальні параметри (концентрація інгібітору, час травлення, температура) проведення технологічної обробки поверхні металів. Проведені дослідження дозволяють науково обгрунтовано проводити подальший пошук ефективних інгібіторів розчинення металу в агресивних середовищах з метою зменшення техногенного забруднення на об’єкти довкілля. Показано, що здатність запропонованих інгібіторів утворювати комплексні сполуки з продуктами травлення металів дозволяє провести більш повне баромембранне очищення відпрацьованих розчинів від іонів важких металів (Fe3+, Cu2+). Можливість застосування рекомендованих складів в промислових масштабах була показана під час дослідно промислових досліджень, проведених наТОВ «Чернівецький машинобудівний завод».
This thesis is devoted to investigation of influence of some urea and thiosemicarbazide derivatives on environmental safety and technological effectiveness of the metals chemical treatment. It’s been shown that the recommended composition ensures significant reduction of the pollutants emission. Explanation of the recommended inhibitors activity has been proposed. It’s been proven that decrease of a metal dissolution rate is caused by formation of the mono-layer surface adsorption film. Our investigation grounds general directions of further development of new effective inhibitors to protect metals from dissolution in aggressive solutions. As shown in the thesis, our products promote formation of the metallic complex compounds and deeper extraction of the metals from the waste solutions. The recommended compositions have been tested in some industrial processes at Chemivtsi machinery plant.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1792
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
an2295.pdf1.61 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.