Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1877
Title: Підвищення довговічності опор шарошкових бурових доліт
Other Titles: Increasing of durability of the bearings of roller drill bits
Authors: Шмандровський, Л. Є.
Keywords: тришарошкове бурове долото
довговічність
опора
підшипники
контактна витривалість
знос
hree cone drill bit
durability
bearing,
bearings
contact durability
wear
Issue Date: 2012
Publisher: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Citation: Шмандровський, Любомир Євстахійович Підвищення довговічності опор шарошкових бурових доліт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.12 "Машини нафтової та газової промисловості" / Л. Є. Шмандровський ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2012. - 18 с. - 15-18.
Abstract: Дисертацію присвячено вирішенню проблеми підвищення довговічності опор Р-К-Р тришарошкових бурових доліт на стадії їх проектування, конструювання, виготовлення і експлуатації. Зокрема встановлено, що при проектуванні доліт типу ОК, які працюють в умовах буріння порід категорії міцності 18-20 одиниць за шкалою М. М. Протодьяконова слід застосовувати сталь яка дає підвищення довговічності опор за критерієм контактної витривалості, крім цього енергоощадний процесний підхід до об’єднання вирішення проектних, конструкторсько-технологічних задач у єдину комп’ютеризовану систему, поряд з підвищенням якості, продуктивності праці дозволяє мобільно створювати конкурентоспроможні конструкції доліт. Встановлені параметри нової конструкції опор Р-К-Р та спосіб підвищення точності та якості конструкторських параметрів поверхонь бігових доріжок, а також попередження корозійних уражень елементів відкритих опор впродовж простою в експлуатації. Встановленні вимоги до відпрацювання опор доліт ОК відповідно до конкретних гірничо-геологічних умов та параметри нової конструкції захисту від зносу долота по діаметру, а також комплекс заходів щодо підвищення довговічності опор ВУ з підшипником ковзання „упорний торець цапфи лапи - упорний торець шарошки”. Теоретичні та експериментальні дослідження використані для вдосконалення проектування, конструювання і виготовлення доліт і в основному доведені до промислових зразків на базі потужностей ВАТ ,,ДДЗ”
The thesis is dedicated to solving the problem of increasing durability of the bearings of P-K-P three cone drill bits in the process of their design development, manufacturing and operation. Particularly it is determined that in the process of design development of OK type drill bits that are used for operation in the conditions of drilling the formations of 18-20 hardness category, the steel which ensures increasing of durability of the bearings according to the criteria of contact durability should be used, besides energy saving process approach to solving common design and technological issues which are united into a unique computerized system along with improvement of quality and labour productivity enables to make competitive designs of drill bits in a mobile way. New design parameters of P-K-P bearings and the method of increasing accuracy and quality of design parameters of the surfaces of the races and prevention of rust exposure of the elements of the open bearings during the downtime in operation are determined. The requirements are determined concerning the process of wear of drill bit bearings of OK type according to specific mining and geological conditions and parameters of the new design protecting a drill bit from wear along diameter and a complex of measures to be taken in order to increase durability of BY bearings with a journal bearing" thrust face of the pin of the leg - thrust face of the cone". Theoretical and experimental researches were used for improvement in design development and production of drill bits and generally brought to production standards based on JSC "DDZ" facility.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1877
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
an2247.pdf5.95 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.