Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1878
Title: Удосконалення технологій застосування поверхнево-активних систем для збільшення нафтовилучення на завершальній стадії розробки родовищ (на прикладі родовищ Прикарпаття)
Other Titles: Improving the application technology of surface-active systems to increase oil recovery in the final stages of field development (for example, deposits Precarpathians)
Authors: Мороз, Л. Б.
Keywords: родовище
пласт
свердловина
нафтовилучення
дебіт
поверхнево-активна речовина
оброблення
об’єм облямівки
мікроемульсія
deposit
reservoir
well
oil recovery
debit
surfactant
processing
volume fringing
oil emulsion
Issue Date: 2012
Publisher: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Citation: Мороз, Леся Богданівна Удосконалення технологій застосування поверхнево-активних систем для збільшення нафтовилучення на завершальній стадії розробки родовищ (на прикладі родовищ Прикарпаття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових і газових родовищ" / Л. Б. Мороз ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2012. - 20 с. - 16-17.
Abstract: Дисертація присвячена проблемі удосконалення технологій застосування поверхнево-активних систем для збільшення нафтовилучення на завершальній стадії розробки родовищ. У роботі проведено лабораторні дослідження, на підставі яких вивчено вплив температури та мінералізації пластової води на кінцевий коефіцієнт нафтовилучення при використані поверхнево-активних речовин. Експериментально встановлено, що об’єм облямівки розчину ПАР для витіснення залишкової нафти повинен бути не меншим 40-60% від об’єму нафтонасичених пор пласта, а масова концентрація ПАР у витіснювальному агенті - 0,03-0,05%. Виконано експериментальні дослідження впливу магнітного поля на нафтовитіснювальні властивості розчинів різних ПАР, у результаті яких встановлено, що збільшення коефіцієнта нафтовитіснення спостерігається тільки для складних систем мікроемульсійного типу, а на молекулярні розчини магнітне поле практично не впливає. Проведено серію лабораторних експериментів з дослідження впливу вмісту компонентів в новій ПАР нафтазол на нафтовитіснювальні властивості. Запропоновано розчин ПАПС із співвідношенням компонентів гідрофільного змочувана і олеофільного емульгатора 0,6:0,4 та додаванням 0,03% полімеру ПАА. За результатами лабораторних досліджень розроблено технологію застосування поверхнево-активних систем (0,05% розчин суміші аніоногенного ПАР (сульфонол) і неіоногенного ПАР (савенол) в однакових кількостях з вмістом 0,03 % поліакриламіду) з метою вилучення залишкової нафти із зон пласта, слабкопромитих водою, в тому числі і ціликів нафти, які вода обійшла. За результатами лабораторних досліджень розроблено та впроваджено технологію інтенсифікації припливу нафти до свердловини з використанням мікромульсії, що одержана на основі газового конденсату і стабілізована акустичним і магнітним полями. Промислові випробування запропонованої технології довели її ефективність при експлуатації нафтових свердловин.
The thesis is dedicated to the improvement of application technologies of surface-active systems to increase oil recovery in the final stages of field development. The paper laboratory tests for which the influence of temperature and salinity formation water in the final rate of oil recovery by use of surfactants. Experimentally that the volume of surfactant solution to border displacement of residual oil must be at least 40-60% of the volume of pore formation oil and mass concentration of surfactant in extrusion agent - 0,03-0,05%. Experimental investigation of magnetic field on extrusion properties of solutions of different surfactants, as a result of which found that increasing the ratio extrusion observed only for complex systems oil emulsion type, and the molecular magnetic field solutions are not affected. A series of laboratory experiments to study the influence of components content in the new surface-active substance naftazol on extrusion properties. A solution of surface-active substance value components hydrophilic wetting agent and emulsifier 0,6:0,4 and the addition of 0,03% polymer. According to the results of laboratory tests a technology application of surface-active systems (0,05% solution of surfactant mixture sulphonol and savenol in equal quantities containing 0,03% polymer to extract residual oil from the reservoir areas, including the pillars of oil and water are bypassed.According to the results of laboratory tests designed and implemented technology intensified flow of oil to the wells using oil emulsion that obtained on the basis of gas condensate and stabilized acoustic and magnetic fields. Industrial testing of the proposed technology have proven its effectiveness in the operation of oil wells.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1878
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
an2245.pdf5.85 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.