Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1894
Title: Геодезичні методи визначення геометричних параметрів динамічних об'єктів
Other Titles: Geodetic method of estimation geometrical parameters of the dynamic objects.
Authors: Самойленко, О. М.
Keywords: динамічний об’єкт
вісі
геометричні параметри
просторове положення
орієнтування
метрологічні характеристики
dynamic object
axes
geometrical parameters
spatial location
setting
metrological characteristics
Issue Date: 2011
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Самойленко, Олександр Миколайович Геодезичні методи визначення геометричних параметрів динамічних об'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та картографія" / О. М. Самойленко ; Нац. техн. ун-т України, "Київ. політехн. ін-т". - К., 2011. - 32 с. - 16-17.
Abstract: Запропоновано об’єднати об’єкти, що змінюють своє просторове положення, орієнтування та форму, як динамічні для розроблення на єдиній методологічній основі нових методів вимірювань, оброблення та інтерпретації їх результатів з метою визначення геометричних параметрів. Введено поняття локальних інженерно-геодезичних мереж (ЛІГМ), методи створення яких враховують всі особливості визначення геометричних параметрів динамічних об’єктів. На основі розроблених загальних принципів теорії визначення геометричних параметрів динамічних об’єктів розроблено нові методи вимірювань та оброблення їх результатів при визначенні геометричних параметрів поверхонь та динамічних об’єктів, що обертаються, сумісно з вирівнюванням ЛІГМ. Розроблені універсальні методи реалізовано при визначенні геометричних параметрів та метрологічних характеристик радіотелескопів, у тому числі їх дзеркал, станцій лазерної локації (СЛЛ) супутників, циліндричних та сферичних резервуарів, теодолітів, тахеометрів, стендів регулювання розвалу-сходження коліс автомобілів, а також локальних геодезичних прив’язок радіотелескопів та СЛЛ до СРБ-маркерів.
It is proposed to combine objects that change their spatial location, setting and form as dynamic ones for development on the common methodological basis new methods of measurement, processing and interpretation of their results to determine their geometrical parameters. It is introduced concept of local geodetic networks (LGN), creation methods of which include all peculiarities of estimation geometrical parameters of the dynamic objects. Based on the general principles of the theory of geometric parameters defining dynamic objects developed new methods of measurement and processing of their results during determination of the geometrical parameters of surfaces and dynamic objects that rotate together with alignment of LGN. It has been developed universal methods applied in determination the geometrical parameters and metrological characteristics of radio telescopes, including their mirrors, satellite laser ranging stations, cylindrical and spherical tanks, theodolites, total stations, wheel aligners, and local geodetic ties of radio telescopes and laser location stations to GPS-markers.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1894
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
an2241.pdf2.95 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.