Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1896
Title: Методи і моделі дистанційних вимірювань у будівництві
Other Titles: Metods and models of distance measurement in the construction indastri
Authors: Катушков, В. О.
Keywords: просторова цифрова модель об’єкта місцевості
моделювання польового камерального процесів
калібрування неметричної інформації
просторовий обмір будівельних споруд
нерозривне смугове аерознімання
spatial digital object model
field works
studies process
non-metric information calibration
the spatial measurements of construction objects
indissoluble survey
Issue Date: 2011
Publisher: Київський національний університет будівництва і архітектури
Citation: Катушков, Володимир Олексійович Методи і моделі дистанційних вимірювань у будівництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та картографія" / В. О. Катушков ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К., 2011. - 32 с. - 25-27.
Abstract: Розроблені методи геодезичної опори: вільної станції, горизонтального, вертикального опорного вектору, переносного жезлу, що дозволяють вирішити проблеми виконання прецизійних робіт у міських умовах, з негативними факторами руху пішоходів, наземного та підземного транспорту, неможливих для вимірювання мертвих зон. Застосована технологія отримання знімальної інформації асинхронним способом. Розроблений варіант збирання просторової каркасної інформації з візуалізацією методом аналітичної картинної площини, що дозволяє вирішувати задачі міського будівництва та проектування, комунального обслуговування споруд в період експлуатації. Удосконалення загального випадку знімання скорочує час польових робіт у чотири рази. Орієнтування знімальної камери проводиться без використання орієнтирного обладнання та штативів що виконувалося в традиційній фототеодолітній технології знімання. Виконана оптимізація класичних методів оброблення за колінеарними та компланарними залежностями картинного зображення з відповідними об’єктами натури. Створені програмні продукти FOTOІ, VZOAR для дослідження та практичного використання процесу камерального оброблення. Відпрацьована система калібрування немегричної знімальної інформації для звичайної неметричної апаратури. Установлено, що попереднє калібрування матеріалу до оброблення на цифровій фотограмметричній станції наближує неметричну модель до точності метричної. Вирішення задачі зони невизначеності при аерознімальному та наземному варіантах привело до позитивного результату з вірним визначенням елементів орієнтування знімальних камер та точок об’єктів місцевості. Уперше запропонована система нерозривного знімання та оброблення дистанційної інформації вздовж лінійних комунікацій.
New technologies of geodetic backbones, gaining using ground-based and aerial survey, data computer processing while the creation of spatial models of ground-based situation in dense-occupied urban areas are offered. The methods of geodetic control creation were developed: free station, horizontal, vertical supporting vector, portable rod - allow to solve the problems of high-accuracy works production in urban conditions including interfering factors such as pedestrian circulation, surface and underground transport influence, inaccessible for dead zone measurement. The methods of footage processing using the classic methods of imagery colinear and complanar connection with appropriate nature models. Program products FOTO, VZAOR were created for the research and practical use of office studies process. The system of non-metric survey information calibration was worked out for usual non-metric apparatus. It is noticed that while processing non-calibrated raster data it possible to obtain permissible on accuracy object frontal coordinates. Pre-calibrating of survey data before processing on digital photogrammetric station reduces spatial nonmetric model to model accuracy obtained fro metric apparatus. The favourable task solution in the area of ambiguity in aerial and ground-based variants was determined while the research of theoretical and practical models. The system of indissoluble gaining remote information and its processing along the linear communications with fan-shaped pictures order, which shortens the time of gaining data more than twice.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1896
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
an2240.pdf3.21 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.