Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1912
Title: Управління соціальною відповідальністю підприємств нафтогазового комплексу
Other Titles: Social Responsibility Management at Enterprises of Oil and Gas Industry
Authors: Мацьків, Р. Т.
Keywords: соціальна відповідальність відокремлених структурних підрозділів трансрегіональних господарюючих структур
гармонізація інтересів
соціальні інвестиції
соціальний діалог
місцеві громади
нефінансова звітність
ocial responsibility of separate organization departments of transregional economic entities
harmonization of interests
social investments
social dialogue
local communities
non-financial reporting
Issue Date: 2011
Publisher: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Citation: Мацьків, Романа Тарасівна Управління соціальною відповідальністю підприємств нафтогазового комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (нафтова і газова промисловість)" / Р. Т. Мацьків ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2011. - 20 с. - 17.
Abstract: Дисертаційна робота присвячена розробці теоретико-методичних і прикладних засад управління соціальною відповідальністю підприємств нафтогазового комплексу. У роботі здійснено аналіз суті та принципів концепції соціальної відповідальності, на основі якого встановлено особливості її реалізації нафтогазовими підприємствами -відокремленими структурними підрозділами ТРГС. Доведено взаємозалежність соціально відповідальної поведінки окремих підприємств і організації та умов сталого розвитку регіонів і країни загалом. Проаналізовано соціально-економічну діяльність нафтогазових підприємств. Вдосконалено методику оцінки рівня соціальної відповідальності підприємств. Проведено оцінку рівня соціальної відповідальності підприємств нафтогазового комплексу, що дозволило встановити проблеми у її реалізації. Доведено доцільність соціальних інвестицій як сучасної форми соціальної відповідальності. Встановлено умови взаємодії підприємств - відокремлених структурних підрозділів ТРГС з головною компанією та органами державного управління і місцевого самоврядування. Вдосконалено механізм управління соціальною відповідальністю нафтогазових підприємств перед місцевими громадами. Розроблено рекомендації щодо використання інструментарію нефінансової звітності підприємств.
The thesis aims at developing the theoretical-methodological and applied principles of social responsibility management at enterprises of oil and gas industiy. It analyzes the essence and principles of the concept of social responsibility and identifies on the basis of such analysis the peculiarities of its implementation by oil and gas enterprises - separate organization departments of transregional economic entities (TREE). The author provides evidence of interdependence between a socially responsible behavior of single enterprises and organizations and the conditions of sustainable development of regions and the country as a whole. The thesis analyzes the socioeconomic activities of oil and gas enterprises. It provides improved methods of assessing an enterprise’s social responsibility level. The author has assessed the social responsibility level of oil and gas enterprises, which has enabled identifying problems in its implementation. Social investments have been proved expedient as a modem form of social responsibility. The thesis also identifies the conditions of interaction of enterprises that are separate organization departments of TREEs with the principal company and national and local authorities. The author has developed an improved mechanism of managing oil and gas enterprises’ responsibility to local communities as well as recommendations as to the development and implementation of non-financial reporting tools of enterprises in relation to their stakeholders.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1912
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
an2231.pdf2.52 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.