Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1937
Title: Державне управління діяльністю вищих навчальних закладів: інноваційний розвиток організаційного, фінансового та інформаційного механізмів
Other Titles: Public administration of higher educational establishments activity: innovative development of organizational, financial and informative mechanisms
Authors: Шевченко, В. М.
Keywords: державна політика
державне управління
механізми державного управління
вищі навчальні заклади
public policy
state administration
mechanisms of state administration
higher educational establishments
Issue Date: 2011
Publisher: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Citation: Шевченко, Валентина Миколаївна Державне управління діяльністю вищих навчальних закладів: інноваційний розвиток організаційного, фінансового та інформаційного механізмів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" / В. М. Шевченко ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2011. - 20 с. - 15-17.
Abstract: Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретико-методичних засад державного управління діяльністю вищих навчальних закладів, а також розробці практичних рекомендацій щодо інноваційного розвитку його організаційного, фінансового та інформаційного механізмів. Досліджено концептуальні підходи до здійснення державного управління діяльністю ВНЗ в сучасних умовах інноваційного розвитку держави, а також розглянуто сутність і зміст чинних механізмів державного управління їх діяльністю та розкрито особливості реалізації таких механізмів відповідно до принципів Болонської декларації. У роботі проаналізовано стан правового забезпечення механізмів державного управління діяльністю ВНЗ на сучасному етапі інноваційного розвитку держави та Досліджено тенденції формування організаційного механізму державного управління діяльністю ВНЗ у контексті оптимізації їх внутрішньої організаційно-управлінської структури згідно з принципами автономії, відповідальності та диверсифікації, а також визначено стан дієвості фінансового механізму державного управління діяльністю ВНЗ із урахуванням внутрішніх можливостей та змін у зовнішньому середовищі. Розроблено стратегію формування та розвитку інноваційного державного управління діяльністю ВНЗ із урахуванням вимог Болонського процесу, надано пропозиції щодо модернізації організаційного механізму державного управління діяльністю ВНЗ на основі інформаційно-інноваційних технологій та удосконалення інформаційного забезпечення реалізації фінансового механізму державного управління діяльністю ВНЗ на інноваційних засадах планування витрат закладів у довгостроковому періоді.
Dissertation is devoted the ground of theoretical and methodical principles of state administration of higher educational establishments activity, and also development of practical recommendations in relation to innovative development of his organizational, financial and informative mechanisms. Conceptual approaches are certain to realization of state administration of institutes of higher activity in the modem terms of innovative development of the state, and also essence and maintenance of mechanisms of state administration their activity is considered, that operate, and the features of realization of such mechanisms are exposed in accordance with principles of Bologna of declaration. In work, being of the legal providing of mechanisms of state administration activity of higher educational establishments is analyses in the modern stage of innovative development of the state and the tendencies of forming of organizational mechanism of state administration activity of higher educational establishments are explored in the context of optimization of their underlying organizationally administrative structure pursuant to principles of autonomy, responsibility and diversification, and also certainly the state of effectiveness of financial mechanism of state administration activity of higher educational establishments with the account of internal possibilities and changes in an external environment. Strategy of forming and development of innovative state administration activity of higher educational establishments is developed with the account of requirements of Bologna of process, suggestions are given in relation to modernization of organizational mechanism of state administration activity of higher educational establishments on the basis of informatively innovative technologies and to the improvement of the informative providing of realization of financial mechanism of state administration activity of higher educational establishments on innovative principles of planning of charges of establishments in a long-term period.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1937
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
an2192.pdf2.78 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.