Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1938
Title: Культурна політика держави як чинник реформування суспільства
Other Titles: Cultural policy of state as a factor of reformation of society.
Authors: Малімон, В. І.
Keywords: культура
культурна політика
держави
державне управління у сфері культури
державне регулювання у сфері культури
механізми державного управління
реформування суспільства
culture
cultural policy
governance in culture
state regulation in the field of culture
governance mechanisms
reforming society
Issue Date: 2011
Publisher: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Citation: Малімон, Віталій Іванович Культурна політика держави як чинник реформування суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" / В. І. Малімон ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2011. - 20 с. - 17-18.
Abstract: У дисертації досліджено сутність і зміст культури як об’єкта і сфери державного управління, розкрито її значення для розбудови громадянського суспільства, сформульовано цілі, завдання та принципи державного регулювання сфери культури в Україні. З’ясовано сутність понять «культура» та «культурна політика» як багатовимірних категорій. Визначено основну мету, завдання, принципи, методи та механізми державного регулювання сфери культури. Узагальнено досвід здійснення державної політики у сфері культури в Україні та в зарубіжних країнах, на основі чого виділено основні її проблемні зони. Особливу увагу приділено реформаційному потенціалу культурної політики держави. Сформульовано конкретні пропозиції щодо вдосконалення організаційного, правового та фінансово-економічного механізмів регулювання сфери культури України.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1938
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
an2189.pdf2.21 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.