Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1950
Title: Ідентифікація буримості гірських порід в процесі поглиблення нафтових і газових свердловин
Other Titles: Authentication of drillability of breed in the process of deepening of oil and gas mining holes.
Authors: Сабат, Н. В.
Keywords: автоматизований контроль
ідентифікація
математичне моделювання
координатне збурення
буримість
буріння
Issue Date: 2011
Publisher: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Citation: Сабат, Наталія Василівна Ідентифікація буримості гірських порід в процесі поглиблення нафтових і газових свердловин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Н. В. Сабат ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2011. - 20 с. - 16-18.
Abstract: Дисертацію присвячено розробці методу ідентифікації та автоматизованого безконтактного контролю буримості гірських порід в процесі поглиблення нафтових і газових свердловин, що дозволяє контролювати координатні збурення (буримість породи) незалежно від типорозмірів породоруйнівного інструменту та геолого-технологічних умов і вносити корективи в керувальні дії процесу буріння. На базі аналізу розподілу показника буримості і похибок контролю визначено ймовірність хибної тривоги, ймовірність невизначеної відмови та вірогідність контролю, що дало змогу обгрунтувати спосіб визначення порогового значення буримості гірських порід для системи автоматизованого контролю. Як ознаку зміни буримості використана поява спостереження з рівнем шуму, що перевищує заданий порід. Встановлено зв’язки систематичної і випадкової похибок контролю з показником буримості гірських порід, що дозволило використати його для вирішення задач оптимізації керування процесом буріння. Запропоновано структуру, алгоритмічне та програмне забезпечення пристрою автоматизованого безконтактного контролю буримості гірських порід, що дало змогу інтегрувати його в існуючу систему керування процесом буріння СКУБ-М2.
Dissertation is devoted to development of method of authentication and automated noncontact control of drillability of mountain breeds in the process of deepening of oil and gas mining holes, that allows to control coordinate indignations (drillability of breed) regardless of dimension-types of drilling instrument and geotechnological terms and to amend in the control action of process of the boring drilling.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1950
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
an2166.pdf2.64 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.