Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2096
Title: Прогнозування хімічного забруднення навколишнього середовища у районах розробки нафтових родовищ
Authors: Семчук, Я. М.
Абдурагімова, Е. Е.
Keywords: розвідка нафтових родовищ
коефіцієнти проникності та фільтрації
моделювання
прогнозування
discovering oil
permeability coefficient and filtering
modeling
forecast
Issue Date: 2010
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Семчук, Я. М. Прогнозування хімічного забруднення навколишнього середовища у районах розробки нафтових родовищ / Я. М. Семчук, Е. Е. Абдурагімова // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2010. - № 2. - С. 148-153.
Abstract: Шляхом дослідження впливу нафти та нафтопродуктів на довкілля виявлено особливості формування нафтового забруднення у просторі і в часі залежно від швидкості фільтраційного потоку, вологості, проникності та фільтрації пластів. Проникність ґрунтів у процесі фільтрації нафтопродуктів залежить, в основному, від ступеня водонасичення та вмісту глинистих частин. Для прогнозування масштабів нафтового забруднення, яке залежить від об’єму витоку нафти, проникності ґрунтів та їх потужності, рельєфу місцевості, а також глибини залягання ґрунтових вод, їх живлення та розвантаження, доцільно використовувати фізичне моделювання.
Through research on the impact of oil environment, peculiarities of formation of oil pollution in space and time depending on the speed flow filtration, moisture permeability and filtration layers. Permeability of soil in the process of filtering oil depends mainly on the degree of water saturation and clay content parts. To predict the extent of oil pollution, which depends on the amount of oil leakage, permeability, soil capacity, terrain, ground water, their power and discharge, appropriate use of physical modeling.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2096
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2010 - №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1325p.pdf364.06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.