Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2203
Title: Принципи створення просторової геогустинної моделі глибинної будови центральної частини Дніпровсько-Донецької западини
Authors: Петровський, О. П.
Зейкан, О. Ю.
Ганженко, Н. С.
Keywords: густина породи
Дніпровсько-Донецька западина
пористість породи
геолого-геофізична модель
density of rock
Dnieper-Donetsk Depression
porosity of rock
geological and geophysical model
Issue Date: 2011
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Петровський, О. П. Принципи створення просторової геогустинної моделі глибинної будови центральної частини Дніпровсько-Донецької западини / О. П. Петровський, О. Ю. Зейкан, Н. С. Ганженко // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2011. - № 1. - С. 9-16.
Abstract: На території ДДз на сучасному етапі розвитку геологорозвідувальних робіт основні перспективи приросту промислових запасів вуглеводнів пов’язуються з різноманітними неантіклінальнимі і комбінованими пастками різного генезису. Звідси очевидна актуальність проведення цілеспрямованих пошуків нафти і газу в межах центральної частини ДДз, де можуть бути відкриті нові, в т.ч. і значні за запасами їх поклади. Ефективним шляхом визначення першочергових напрямків майбутніх пошуково-розвідувальних робіт, враховуючи значний обсяг проведених тут раніше різних геолого-геофізичних досліджень, є створення просторової фізико-геологічної моделі площі, узгодженої з усією наявною інформацією. Наведено принципи аналізу та вибору комплексу геолого-геофізичних матеріалів, способи їх формалізації відповідно до вимог «Технології інтегральної інтерпретації комплексу геолого-геофізичних даних при пошуках і розвідці нафтових і газових родовищ» та комп’ютеризованої системи GCIS. Важливою особливістю даної системи є можливість інтеграції різнотипної інформації в рамках єдиної тривимірної геолого-геофізичної моделі площі. Наведено приклади конкретних матеріалів, на підставі яких створено апріорну просторову цифрову модель території досліджень. Дана модель є основою для вирішення оберненої просторової задачі гравіметрії, в результаті якої буде надалі отримано просторовий розподіл геогустинних властивостей гірських порід у межах різних стратиграфічних рівнів площі досліджень та проведена їх геологічна інтерпретація з метою пошуку пасток вуглеводнів різного морфологічного типу.
On the territory of DDD at the present stage of development of geological survey works the main prospects of commercial hidrocarbon reserves growth are associated with non-anticline traps of different types and combine traps of different origin. Hence it is evident the relevance of the targeted oil and gas exploration within the central part of DDD where the new deposites of substantial reserves can be discovered. The efficient way of defining the top priority directions of future prospecting taking info account significant amount of previously carried out geological and geophysical investigations is creation spatial physical and geological model of the area agreed with all awailable information. Given are the principles of analysis and selection of geological and geophysical data package, the ways of their formalizing them in accordance with requirements of "Technology of geological and geophysical data integrated interpretation for exploration and prospecting oil and gas deposits” and computerized systems GCIS. An important feature of this system is the ability of different type information inegration within the unique 3-dimensional geological and geophysical model of the area. The samples of specific materials on the basis of which a priori spatial digital model of the area under the investigation was created. This model is the basis for solving the inverse spatial problem of gravimetry, in the result of which the spatial distribution of geodensity properties of rocks within the different stratigraphic levels of the investigated area will be obtained and geological interpretation aimed at searching for hydrocarbon traps of different morphological types will be conducted.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2203
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2011 - №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1163p.pdf3.59 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.