Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2227
Title: Оптимізація вибору складу мобільної вимірювальної системи
Authors: Копей, Б. В.
Лопатін, В. В.
Стефанишин, О. І.
Копей, І. Б.
Keywords: мобільна вимірювальна система
верстат-гойдалка
редуктор
давач
відмова
надійність
ресурс
mobile measuring system
pumping unit
reducer
transducer
failure
reliability
resource
Issue Date: 2011
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Оптимізація вибору складу мобільної вимірювальної системи / Б. В. Копей, В. В. Лопатін, О. І. Стефанишин, І. Б. Копей // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2011. - № 1. - С. 161-166.
Abstract: системи (МВС) контролю якості свердловинних штангових насосних установок і шахтного комплексу з використанням байєсівського підходу. Запропоновано нестандартний підхід до вибору оптимального складу мобільної вимірювальної системи для свердловинних штангових насосних установок і шахтних комплексів на основі технологій, що застосовуються в космічній галузі. Задача контролю якості ШСНУ (ШПК) МВС розв’язується послідовно на різних рівнях ШСНУ (ШПК), тому виявляється доцільним в просторі результатів контролю (спостережень) Х виділити область Xn+1, як таку, що при попаданні в неї результат контролю не фіксується, а МВС контролю якості ШСНУ (ШПК) переходить на поглиблений контроль параметрів ШСНУ (ШПК). Дане рішення дозволяє більш точно отримати результати вимірювання мобільної вимірювальної системи для свердловинної штангової насосної установки (ШСНУ) і шахтного комплексу (ШПК), що покращує метрологічну точність і підвищує достовірність отриманої інформації. Оптимізацію складу мобільної вимірювальної системи необхідно проводити на базі "завдання Ельвінга" (ЗЕ). У МВС для побудови алгоритму фільтрації ЗЕ використовується метод найменших квадратів. Коли обидві залежності початкового і кінцевого часу вимірювання являють собою строгі нерівності, зосередивши всі вимірювання на обох кінцях інтервалу, набудемо оптимального значення дисперсії при одночасному визначенні оцінки швидкості. При оптимальному розподілі вимірювань в МВС, їх загальне число n має бути розбите на дві рівні групи, розміщені з максимальною щільністю по краях мірного інтервалу Т. Коли в МВС необхідно підвищити точність оцінки декількох скалярних параметрів ШСНУ (ШПК), то кожному з них повинен відповідати свій оптимальний склад МВС. При постановці ЗЕ бажано врахувати залежність граничних значень модуля коефіцієнта кореляції між двома вимірюваннями від проміжку часу, що розділяє ці вимірювання .Вибір універсального складу МВС необхідно проводити за універсальним критерієм В. Г. Єршова .При плануванні вимірювального експерименту, що має на меті визначення параметрів стану реальної ШСНУ (ШПК), необхідно насамперед визначити відповідну систему допущень про характер помилок даних і вибрати на основі цих допущень оптимальну стратегію проведення і обробки вимірювань МВС. Після закінчення обробки отриманих експериментальних даних слід провести апостеріорну перевірку правильності прийнятих допущень.
The task of optimization (minimizations) of amount of sensors of the mobile measuring systems (MIS) for checking of quality of pumpings units and mine lifting complex system with the use of Bayesian approach was put and resolved in article. The non-standard approach is offered for the choice of optimum composition of the mobile measuring system for pumpings units and mine liftings complexes on the basis of technologies, used in space industry. The task of control of quality of PU(MLC) of MVS is untied consistently on the different levels of PU(MLC), that is why appears expedient in space of control (supervisions) results Х to select the area of Xn+1, as such, that at a hit for it a control result is not fixed, and MVS of control of quality of PU(MLC) passes to deep control of parameters of PU(MLC). This decision allows more exactly to get the results of measuring of the mobile measuring system for the downhole pumping units and mine complex which improves metrology exactness and promotes authenticity of the got information. Optimization of composition of the mobile measuring system must be conducted on the base of "task of Elfing" (TE). In MVS for the construction of algorithm of filtration of TE a least-squares method is utillized. When both dependences of initial and eventual time of measuring show by itself strict inequalities, concentrating all of measurings on both ends of interval, will purchase the optimum value of dispersion at simultaneous determination of velocity estimation. At the optimum distributing of measurings in MVS, them the incurrence of n must be broken on two even groups, placed with a maximal closeness on the edges of the measured interval of T.When in MVS it is necessary to promote exactness of estimation of a few scalar parameters of PU(MLC)), to each of them the optimum composition of MVS. It must answer and it is desirable to take into account dependence of maximum values of the module of coefficient of correlation raising of TE between two measurings from the interval of time which divides these measuring .For choice of universal composition of MVS it is necessary to conduct after the universal criterion of V. G. Ershov. During the planning of measuring experiment, that has for an object determination of parameters of the state of real PU(MLC), it is necessary above all things to define the proper system of assumptions about character of errors of information and choose on the basis of these assumptions optimum strategy of leadthrough and treatment of measurings of MVS it follows to conduct a posteriori verification of rightness of the accepted assumptions.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2227
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2011 - №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1187p.pdf403.21 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.