Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2417
Title: Проблеми і перспективи спорудження підводних газонафтопроводів
Authors: Дорошенко, Я. В.
Дорошенко, Ю. І.
Шиян, Т. П.
Keywords: шельф
берегова лінія
О-укладання
перехід
мікротунелювання
похилоскероване буріння
shelf
coastline
O-lay
moving
microtunnelling
horizontal directional drilling
Issue Date: 2012
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Дорошенко, Я. В. Проблеми і перспективи спорудження підводних газонафтопроводів / Я. В. Дорошенко, Ю. І. Дорошенко, Т. П. Шиян // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2012. - № 2. - С. 189-194.
Abstract: Наведено переваги і недоліки існуючих способів прокладання глибоководних ділянок шельфових трубопроводів (вільне занурення з транспортуванням довгомірних ділянок трубопроводу (довжиною до 10 км) на плаву до місця укладання, S та J-укладання). Для прокладання шельфових трубопроводів Чорним і Азовським морями, де рух морського транспорту є достатньо інтенсивним, запропоновано спосіб О-укладання. Обгрунтовано доцільність встановлення камер запускання засобів очищення і діагностування шельфових трубопроводів на морських платформах. Здійснено аналіз технологій спорудження трубопроводів, які можуть бути застосовані для прокладання трубопроводів в місцях перетинання з береговою лінією морів, визначено переваги і недоліки кожної з них, виділено основні критерії і фактори, які треба враховувати під час їх вибору. Наведено сферу застосування, перспективи та переваги технологій мікротунелювання, похило-скерованого буріння, які застосовуються для спорудження підводних переходів газонафтопроводів. Встановлено, які ускладнення виникнуть під час розширення сфери їх застосування та запропоновано конструктивні рішення, які дозволяють усунути ці ускладнення.
An positives and drawbacks of existing methods laying deep-sea areas offshore pipelines (free dive with long transportation pipeline sections (up to 10 km) to the place afloat conclusion, S and J-lay). For laying of offshore pipelines Black and Azov seas, where maritime traffic is intense enough, the method of O-laying. The necessity of installing cameras executing tools for diagnosing and offshore pipelines for offshore platforms. The analysis technology construction of pipelines that can be used for laying pipelines in the areas of coastline crossing seas, identified the advantages and disadvantages of each, highlighted the main criteria and factors to be considered in their selection. Given scope, prospects and benefits of technology microtunnelling, horizontal directional drilling used for the construction of underwater gas and petroleum pipeline. Found that complications arise during the expansion of the scope and offered constructive solutions to resolve these difficulties.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2417
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2012 - №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3216p.pdf395.95 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.