Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2430
Title: Індивідуальне моделювання електропровідності поліміктових глинистих газонасичених пісковиків
Authors: Старостін, В. А.
Коваль, Я. М.
Федак, І. О.
Keywords: свердловина
насичення
породи-колектори
пористість
відклади
well
enrichment
pores-collectors
porosity
adjournment
Issue Date: 2012
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Старостін, В. А. Індивідуальне моделювання електропровідності поліміктових глинистих газонасичених пісковиків / В. А. Старостін, Я. М. Коваль, І. О. Федак // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2012. - № 3. - С. 38-46.
Abstract: Гірські породи, які представляють продуктивні горизонти багатьох нафтогазових родовищ України, характеризуються неоднорідністю мінерального складу скелета породи, а також вторинними процесами породоутворення і відносяться до складнопобудованих порід-колекторів. До таких порід-колекторів відносяться і поліміктові глинисті пісковики. Основними чинниками, що призводять до похибки визначення підрахункових параметрів поліміктових глинистих пісковиків, згідно з даними електричного каротажу, є вміст глинистого матеріалу та ступінь пелітизації зерен скелету породи. З метою підвищення достовірності визначення підрахункових параметрів порід-колекторів (зокрема коефіцієнта газонасичення) пропонується проводити індивідуальне моделювання електропровідності гірських порід, яке дає можливіть враховувати особливості будови конкретного геологічного об’єкта. Для побудови моделі електропровідності поліміктових глинистих порід-колекторів за основу взято модель “двох вод” Б.Ю. Вендельштейна. Тому електропровідність поліміктових глинистих порід-колекторів складатиметься із суми електропровідностей чистого пісковика за моделлю Арчі та поліміктової і глинистої фракцій. Ефективність індивідуальної моделі електропровідності поліміктових глинистих пісковиків перевірена на результатах лабораторних досліджень кернового матеріалу.
Rocks representing the productive horizons of many oil and gas fields in Ukraine are characterized by heterogeneity of the mineral composition of the skeleton rock and secondary rock-forming processes and refer to reservoir rocks with complicated structure. Such reservoir rocks are polymictic clayey sandstones. The main factors that lead to the error of determining the calculation parameters of polymictic clay sandstones, according to electric logging, is the content of clay material and the degree of pelitesation of rock skeletal grains. In order to improve the reliability determination of calculation parameters in reservoir rocks and in particular the coefficient of gas saturation is proposed to take individual modeling of electrical conductivity of rocks, which makes it possible to take into account the structural features of a particular geological objects. To construct the model of electrical conductivity of polymictic clay reservoir rocks the basis is the model of "two waters" V.Y. Then, the electrical conductivity of polymictic clay reservoir rocks will be consist of the amount of conductivity of pure sandstone by model of Archie and conductivity of polymictic and clay fractions. The effectiveness of the individual model conductivity of polymictic clay sandstones tested on the results of laboratory tests of core material.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2430
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2012 - №3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3130p.pdf353.85 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.