Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2433
Title: Технология очистки буровых растворов на вибрационном поличастотном грохоте МВГ
Authors: Булат, А. Ф.
Шевченко, Г. А.
Шевченко, В. Г.
Бокий, Б. В.
Keywords: очищення бурових розчинів
породні частки
видалення твердої фази
полічастотні грохоти
cleaning mud
breed particle
removal of the solid phase
polyfrequency screens
Issue Date: 2012
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Технология очистки буровых растворов на вибрационном поличастотном грохоте МВГ / А. Ф. Булат, Г. А. Шевченко, В. Г. Шевченко, Б. В. Бокий // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2012. - № 3. - С. 91-97.
Abstract: Мета - розробляння технології очищення бурових розчинів на вібраційному полічастотному грохоті. Методи досліджень - механіка рідких і сипких середовищ, експериментальні дослідження з очищення бурового розчину від породних часток на грохоті МВГ, оцінка результатів з використанням методів математичної статистики. Продуктивність і ефективність відокремлення породних часток з бурового розчину на грохотах МВГ значно вища, ніж на віброситах Brandt, що дає змогу підвищити припустиму по операції очищення швидкість буріння свердловин, а, отже, і техніко-економічні показники буріння; ступінь і ефективність видалення твердої фази - глини, піску й інших вибурених порід з бурового розчину на МВГ1.0 вище, ніж при гравітаційному відокремленні в піско- і муловідділювачах; втрати бурового розчину при відокремленні часток породи на грохотах МВГ значно нижчі, ніж при їхньому відокремленні на віброситах Brandt та гравітаційному відокремленні в гідроциклонах піско- і муловідокремлювачах. Результати досліджень з очищення бурового розчину від вибуреної породи на грохоті МВГ1.0 засвідчили, що на вібраційних полічастотних грохотах може успішно здійснюватися очищення бурового розчину за крупністю поділу 25 мкм, при цьому відбуватиметься вилучення з операцій в існуючих схемах низькоефективне доочищення розчину на піско- і муловідокремлювачах. За результатами випробовувань можна рекомендувати застосування вібраційних полічастотних грохотів МВГ при очищенні бурових розчинів замість існуючих технологій.
The objective of the article is developing the technology of drilling mud cleaning on a vibrating polyfrequency screen. The research methods are the following mechanics of liquid and granular media, experimental studies on cleaning mud from rock cuttings din MVG, evaluation of results using mathematical statistical techniques. Performance and efficiency of rock cuttings separation on mud screens MVG is significantly higher than on Brandt shakers that allows you to raise the permissible speed for the cleaning operation of drilling wells, and, consequently, the technical and economic performance of drilling. The degree and efficiency of solid phase removal - clay, sand and other cuttings from the drilling fluid on MVG1.0 screen are higher than by the gravitational separation at the cyclone separators and desilters. Losses of drilling fluid in the removal of rock cuttings on MVG screens are significantly lower than in their separation on the Brandt shakers and gravitational separation at the hydrocyclones of cyclone separators and desilters. The research results on mud cleaning from the cuttings on MVG1.0 screen have shown that mud cleaning from cuttings by size separation of 25 mkm can be successfully carried out on vibration polyfrequency screens, but at5 the same time eliminating from the existing schemes inefficient additional treatment of the solution at the desilters and cyclone separators. The test results allow us to recommend the use of MVG vibrating polyfrequency screens at clearing mud instead of existing technologies.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2433
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2012 - №3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3133p.pdf1.53 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.