Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2462
Title: Перспективи видобування газу з порід-колекторів піщано-глинистої товщі неогену Закарпатського прогину
Authors: Локтєв, А. В.
Keywords: пісковитість
фракції
псаміти
sandiness
fraction
psamits
Issue Date: 2013
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Локтєв, А. В. Перспективи видобування газу з порід-колекторів піщано-глинистої товщі неогену Закарпатського прогину / А. В. Локтєв // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2013. - № 1. - С. 36-43.
Abstract: На даний час ріст попиту на природний газ змушує дослідників шукати особливі підходи для виявлення покладів вуглеводнів у піщано-глинистій товщі неогену Закарпатського прогину, при цьому важливо враховувати не тільки критерії піщанистості, а й пісковитості порід. У багатьох нафтогазоносних регіонах світу в глинистих породах, які можуть бути покришками, відкрито промислові поклади вуглеводнів. Як приклад, поклади нафти і газоконденсату в баженівській світі юрських відкладів Середнього Приоб’я Росії, у піщано-глинистих товщах олігоцену нафтогазоносного басейну Середньої і Верхньої Магдалени Колумбії, в майкопських глинах Скіфської плити, а також у тонкошаруватій піщано-глинистій товщі неогену Зовнішньої зони Передкарпатського прогину. Головним критерієм перспектив газоносності тонкошаруватих піщано-глинистих пачок є наявність в них диференціації псамітової фракції, яка була названа пісковитістю та визначена шляхом встановлення зміни дисперсної розсіяності псамітів за розрізами свердловин, на відміну від піщанистості, коли вивчаються тільки монолітні піщані шари. Світовий і вітчизняний досвід проводки горизонтальних свердловин свідчить про те, що їхнє застосування дозволяє помітно поліпшити технологічні показники розробки низькопроникних порід-колекторів у тонкошаруватих піщано-глинистих пачках. Пропонується як приклад провести експериментальне буріння свердловини Х-Арданівська і Х-Буштинська з їх викривленням, починаючи з глибини 900 м і 400 м з подальшим бурінням в горизонтальному напрямку, на відстань 250-300 м від вертикального стовбура з подальшим застосуванням гідророзриву пласта кожні 25 м. Результати експлуатації горизонтальних свердловин дають підстави вважати, що технологія розробки нафтогазових площ України може дати значний економічний ефект. Це можливо тільки внаслідок накопичення достатнього досвіду і проведення спеціальних науково-дослідних робіт.
Increase in natural gas demand makes the researchers to look for special approachers solutions to finding out discover hydrocarbon deposits in the Neogene sediments of the Transcarpathian depression. The commercial deposits of hydrocarbons have been discovered in a lot of oil and gas bearing regions of the world which can be in the form cap rocks. As an example of it there are oil and gas condensate deposits in Bazhenovsk suite of Jurassic sediments of Middle Priobye in Russia, in the sand-clay Oligocene thicknesses of Middle and Upper Magdalena basin in Columbia, in Maikop sediments of Skif platform and also in laminated sand – clay piles of the Outer zone of the Carpathian Foredeep in Ukraine. The main criterion of oil & gas bearing perspectives is the availability of psamit fraction differentiation, which was called “sandiness” and figured out by determining the change of the psamit disperce scattering according to the well cross-section on the contrary to the “sandanity” when only monolith sand layers are been studied. Domestic and world experience of horizontal well drilling testifies that their application allows to substantially increase technological indices of developing low-permeable reservoir-rocks in thin-layered sand-clay piles. The experimental drilling of X-Ardanivsk and X-Bushtyno deviation wells is suggested to be carried out with the further drilling in horizontal direction at the distance of 250 – 300m from the vertical borehole with the next application of hydrofracturing. The results of horizontal wells operation give us the possibility to support that the technology of oil and gas bearing areas of Ukraine can give substantial economic result. It is possible only on the basis of storing sufficient experience and special research works.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2462
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2013 - №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3264p.pdf2.62 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.