Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2473
Title: Аналіз сучасного стану методів і засобів підвищення продуктивності нафтових свердловин імпульсно-хвильовими діями на пласти
Authors: Худін, М. В.
Карпаш, О. М.
Keywords: гідравлічний генератор
пружні коливання
глибинне обладнання
продуктивність свердловин
fluid-pulse generator
elastic vibrations
downhole equipment
performance of wells
Issue Date: 2013
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Худін, М. В. Аналіз сучасного стану методів і засобів підвищення продуктивності нафтових свердловин імпульсно-хвильовими діями на пласти / М. В. Худін, О. М. Карпаш // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2013. - № 1. - С. 89-97.
Abstract: З метою підвищення видобутку нафти та газу з-поміж інших застосовується технологія імпульсно- хвильової дії. Для підвищення проникності привибійної зони пласта і впливу на весь продуктивний пласт використовується різноманітне обладнання. У даній статті проведено аналіз методів і засобів підвищення продуктивності нафтових свердловин із використанням даної технології та пов’язані з нею проблеми. Описано суть імпульсно-хвильової дії на пласт, процеси дії пружними коливаннями на привибійну зону пласта з метою підвищення продуктивності нафтових свердловин. Запропоновано класифікацію методів та обладнання для імпульсно-хвильової дії на продуктивні пласти. Наведено перелік питань, над вирішенням яких необхідно зосередити увагу в майбутньому: підвищення коефіцієнта корисної дії генераторів під час передачі енергії і створенні коливань; використання як енергоносія для роботи генераторів рідини і газу з метою створення широкосмугових акустичних коливань на вибої свердловини.
In order to increase production of oil and gas in addition to other technology is used technology of pulsedwave action. To increase the permeability layer zones and influence throughout the reservoir using a variety of equipment. This article analyzes the methods and means of increasing the productivity of oil wells using this technology, and related problems. Describes the nature of the pulse-wave action, processes influence the elastic vibrations in the bottom zone of the reservoir in order to increase the productivity of oil wells. A classification of methods and equipment for pulsed-wave impact of productive strata. A list of issues over which there is need to focus on in the future: improving the efficiency of the generators in the transmission of energy and vibration; use as an energy source for the liquid and the gas generator to create a broadband acoustic oscillations at the bottom hole.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2473
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2013 - №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3271p.pdf1.37 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.