Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2476
Title: Особливості механізму піноутворення в піногенеруючих пристроях ежекторного типу
Authors: Лях, М. М.
Савик, В. М.
Федоляк, Н. В.
Вакалюк, В. М.
Солоничний, Я. В.
Keywords: піногенератор
пінистий розчин
піногенеруючий ежектор
механізм піноутворення
промивання свердловин пінами
foam-generating device
foamy solution
foam-generating ejector
procedure of foam formation
wells flushing with foam
Issue Date: 2013
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Особливості механізму піноутворення в піногенеруючих пристроях ежекторного типу / М. М. Лях, В. М. Савик, Н. В. Федоляк [та ін.] // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2013. - № 1. - С. 98-104.
Abstract: На основі досліджень процесу піноутворення в піногенеруючих пристроях встановлено особливості механізму піноутворення в піногенеруючих пристроях ежекторного типу. Встановлено закономірності залежності об’ємної інжекції за різних значень тиску в приймальній камері й відносної зміни тиску та швидкості, що відображаються в стрибку від коефіцієнта інжекції за різних значень числа Маха, втрат потужності потоку на створення водяно-повітряної суміші від коефіцієнта інжекції за різних значень тиску в приймальній камері та ін. Побудовано графік розподілу статичного тиску по довжині піногенеруючого ежектора за різних значень коефіцієнта ежекції. Результати роботи дають можливість вибрати найбільш ефективний режим руху газорідинного потоку в піногенеруючому пристрої, що дасть змогу рівномірно наситити рідину газом з подальшим утворенням дрібнодисперсного пінистого потоку.
On the basis of researches of foam formation process in the foam generative devices the features of foam formation have been determined in the foam generative devices of ejector-type. The regulations of dependence for volumetric ejection at various pressure in the suction chamber and relative change of pressure and velocity have been grounded and they are depicted in the jump depending on the ejection rate at various values Makh's number and losses of flow rate for formation of fluid-air mixture due to ejection coefficient at different pressure values in the suction chamber etc. The graph of static pressure distributing was built though the length of foam generative ejector according to different values of ejection coefficient. The results of the research enable to choose the most efficient mode of fluid and gas flow in the foam generative device that will allow uniformly to saturate liquid with gas and with further formation fine-graded disperse foam flow.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2476
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2013 - №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3272p.pdf462.58 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.