Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2532
Title: Методологічні засади управління діяльністю підприємств нафтогазовидобувної галузі
Authors: Фадєєва, І. Г.
Keywords: управління
нафтогазовидобувні підприємства
стратегічне управління
синергія
синергічний ефект
синергія у стратегічному управлінні
management
oil-and-gas producing companies
strategic management
synergy
synergy effect
synergy in strategic management
Issue Date: 2013
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Фадєєва, І. Г. Методологічні засади управління діяльністю підприємств нафтогазовидобувної галузі / І. Г. Фадєєва // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2013. - № 2. - С. 205-212.
Abstract: Розглядаються методологічні засади управління діяльністю підприємств нафтогазовидобувної галузі. Показано, що відповідно до змін зовнішніх ринкових чинників і внутрішнього середовища повинна змінюватися і методологія прийняття стратегічних рішень на основі використання інтелектуальних методів управління. Доведено, що однією із сучасних концепцій стратегічного управління в умовах системних перетворень у галузі є концепція, побудована на засадах синергетики. Методологічні проблеми поділені на дві групи. До першої групи віднесені принципи пізнання, пов’язані з філософією, гносеологією. Уточнено їх базові дефініції, а також сутність, зміст, принципи, особливості і закономірності формування диференційних вартісних оцінок окремо нафти і газу у багатокомпонентній суміші, що видобувається зі свердловини. Друга група методологічних проблем – це способи і прийоми дослідження, які складають концептуальне уявлення про методологію дослідження процесів розробки нафтових і газових родовищ. Запропоновано визначення синергії у стратегічному управління нафтогазовидобувними підприємствами, уточнено дифініцію синергічного ефекту у стратегічному розвитку цих підприємств.
The article deals with methodological principles of management of the oil-and-gas producing companies. According to changes of the external market factors and internal environment the methodology for making strategic decisions has to be changed using the intelligent methods of management. One of the modern concepts of strategic management is a concept based on the principles of synergy in the terms of the system changes in the field. The methodological problems are divided into two groups. The first group includes principles of knowledge related to philosophy, gnoseology. Their basic definitions have been given in details as well the nature, content, principles, characteristics and regularities for forming the differential cost estimations of oil and gas separately in the multicomponent mixture extracted from the well. The second group of the methodological issues includes methods and technique of researching that make up conceptual understanding about methodology of the processes research at the oil and gas fields. A definition of synergy in the strategic management for the oil-and-gas producing companies is offered and the definition of synergistic effect in the strategic development of these enterprises is clarified.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2532
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2013 - №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3374p.pdf310.73 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.