Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2533
Title: Пріоритети розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств нафтогазового комплексу на шляху до інтеграції вітчизняного ПЕК у європейський економічний простір
Authors: Полянська, А. С.
Keywords: зовнішньоекономічна діяльність
міжнародна кооперація
міжнародне законодавство
ефективність підприємств
нафтогазовий комплекс
international economic activity
integration
international cooperation
international legislation
the efficiency of the enterprises
oil and gas complex
Issue Date: 2013
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Полянська, А. С. Пріоритети розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств нафтогазового комплексу на шляху до інтеграції вітчизняного ПЕК у європейський економічний простір / А. С. Полянська // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2013. - № 2. - С. 213-220.
Abstract: З метою забезпечення реалізації змін, що забезпечують процеси розвитку підприємств нафтогазового комплексу пропонуються узагальнення особливостей зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах даної галузі на основі виділення тих аспектів такої діяльності, що найбільше сприяють інтеграційним процесам. У статті розглянуто теоретичні й практичні аспекти здійснення різних видів зовнішньоекономічної діяльності в процесі реалізації стратегічних програм розвитку та міжнародних домовленостей у контексті розвитку нафтогазового комплексу. Досліджено особливості та пріоритети зовнішньоекономічної діяльності галузевих підприємств. Обґрунтовано вагомість підвищення ефективності роботи підприємств галузі для рівноправної участі у міжнародній кооперації, зв'язках, співпраці за рахунок зміцнення їх внутрішнього та зовнішнього потенціалу. Запропоновані напрями та шляхи успішного функціонування сфери зовнішньоекономічної діяльності в досягненні цілей розвитку підприємств нафтогазового комплексу.
In order to implement changes for ensuring development processes of oil and gas complex enterprises the generalization of the features of international economic activity at the industrial enterprises is suggested on the base of selecting such aspects that mostly contribute to the integration processes. The article deals with theoretical and practical aspects for implementation of various types of international economic activity in implementing the process of the strategic development programs and international agreements in terms of the oil and gas industry development. The features and priorities of the international economic activity of the certain branches’ enterprises are considered. The importance of enterprise efficiency is grounded for the equal participation in international cooperation, relations and cooperation by strengthening their internal and external potential. To achieve the goals of oil and gas enterprises’ development the directions and ways of the international economic activities successfully functioning are offered.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2533
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2013 - №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3375p.pdf399.51 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.