Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2535
Title: Інноваційна економіка як статегічний напрям удосконалення обліку необоротних активів
Authors: Кафка, С. М.
Keywords: інновація
нововведення
необоротні активи
облік
оцінка
класифікація
життєвий цикл інновацій
innovation
novelty
non-current assets
accounting
valuation
classification
life cycle of innovations
Issue Date: 2013
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Кафка, С. М. Інноваційна економіка як статегічний напрям удосконалення обліку необоротних активів / С. М. Кафка // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2013. - № 2. - С. 231-240.
Abstract: Розглянуто суть інновацій та інноваційної діяльності підприємств, визначено ознаки та систематизовано підходи до трактування «інновацій», на підставі чого узагальнено це поняття. Удосконалено класифікацію інновацій для цілей бухгалтерського обліку, що дасть правильну та достовірну методику їх облікового відображення, зокрема, аналітичних розрізів бухгалтерського обліку інновацій в необоротні активи суб’єкта господарювання. Проаналізовано фактори впливу на формування інноваційної політики підприємства та доведено, що вона обов’язково орієнтується на інноваційну політику держави, яка визначає і стимулює пріоритетні напрямки розвитку, визначає потреби ринку. Узагальнено етапи запровадження інновацій на підприємствах, які створюють інноваційний продукт.
The essence of innovations and innovative activity of enterprises were examined in the article, the characteristics were defined and the approaches to the interpretation of “innovations” were systematized, this concept was generalized. The classification of innovations for accounting purposes was improved, that will give correct and accurate methodology of their accounting reflection, in particular, analytical profiles of accounting innovations in non-negotiable assets of the entity. The factors of influence on the formation of the enterprise innovative policy were analyzed and it was proved that the policy always focused on the state innovative policy, which determines and stimulates the development priorities, defines the market demands. The stages of innovation implementation at the enterprises manufacturing the innovative product were summarized.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2535
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2013 - №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3377p.pdf475.35 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.