Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2538
Title: Комплексні геофізичні дослідження карбонатних порід-колекторів юрських відкладів зовнішньої зони Передкарпатського прогину
Authors: Федоришин, Д. Д.
Пятковська, І. О.
Махамбетова, М. С.
Фтемов, Я. М.
Keywords: геофізичні дослідження
карбонатні породи
асиметрія
ексцес
петрофізичні моделі
акустичний широкосмуговий каротаж
geophysical survey
carbonate rocks
asymmetry
kurtosis
petrophysical models
broadband acoustic logging
Issue Date: 2014
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Комплексні геофізичні дослідження карбонатних порід-колекторів юрських відкладів зовнішньої зони Передкарпатського прогину / Д. Д. Федоришин, І. О. Пятковська, М. С. Махамбетова, Я. М. Фтемов // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2014. - № 1. - 18-25.
Abstract: Розглядається можливості виділення глибинних продуктивних карбонатних порід-колекторів за даними геофізичних досліджень, основні методики інтерпретації геофізичної інформації, отриманої у ході досліджень карбонатних розрізів. З метою підвищення достовірності виділення продуктивних порід-колекторів у складнопобудованих геологічних розрізах розроблено новий методологічний підхід до інтерпретації результатів геолого-геофізичних досліджень. Запропоновано використання статистичного аналізу, а саме, асиметрії та ексцесу під час інтерпретації даних акустичного каротажу. Наводяться математичні моделі петрофізичних взаємозв’язків, характерних для карбонатних порід. У статті відображаються підходи, застосовувані для визначення коефіцієнтів пористості та нафтогазонасиченості за даними геолого-геофізичних досліджень, а також наведено результати використання акустичного широкосмугового каротажу для виділення та оцінки коефіцієнтів продуктивності у виповнених карбонатними породами геологічних розрізах.
The possible allocation of the underlying productive carbonate reservoir rocks according to geophysical logging was considered. In the article the main interpretation methods of geophysical information obtainedduring the study of carbonate cross-sections were analyzed. To improve the reliability of the allocation of productive reservoir rocks in complex geological sections, a new methodological approach to the interpretation of the results of geological and geophysical studies was developed. It was proposed to use the statistical analysis, such as asymmetry and kurtosis, in the interpretation of acoustic logging data. The mathematical models of petrophysical relationships characteristic of carbonate rocks. The approaches used to determine the coefficients of porosity and oil-gas saturation according to geologic-geophysical studies were reflected, and the results of the broadband acoustic logging use for the selection and evaluation of performance ratios in geological cross-section, filled with carbonates, were presented in the article.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2538
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2014 - №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3444p.pdf1.31 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.