Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2539
Title: Створення регіональних прогностичних геоінформаційних моделей глибини залягання рівнів грунтових вод
Authors: Давибіда, Л. І.
Keywords: гідрогеологічне районування
інформаційний аналіз
просторовий аналіз
грід
hydrogeological zoning
information analysis
spatial analysis
grid
Issue Date: 2014
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Давибіда, Л. І. Створення регіональних прогностичних геоінформаційних моделей глибини залягання рівнів грунтових вод / Л. І. Давибіда // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2014. - № 1. - С. 26-35.
Abstract: Розроблено методологію довгострокового регіонального прогнозування природного режиму ґрунтових вод на основі геоінформаційного підходу. Для досліджуваних територій Житомирської та Дніпропетровської областей створено бази картографічних та фактографічних даних, які характеризують природний багаторічний режим ґрунтових вод. Виділення районів, де слід очікувати однозначних змін положень рівня ґрунтових вод, проведено на основі ГІС-технологій інформаційного та просторового аналізу з урахуванням розміщення груп свердловин-аналогів та існуючих схем гідрогеологічного районування території України. Кінцевим результатом досліджень є прогнозні ряди забезпеченості рівнів ґрунтових вод, представлені у вигляді серій картограм по виділених районах. Для років максимальної на прогнозний період водності на основі відповідних картограм створено геоінформаційні моделі абсолютних глибин залягання рівнів ґрунтових вод досліджуваних територій. Додатково побудовано картографічні регіональні моделі прогнозної забезпеченості рівнів у вигляді картодіаграм, що дозволяють візуалізувати територіальний розподіл прогнозної забезпеченості рівнів ґрунтових вод та її мінливість протягом певного часового інтервалу. Результати досліджень є основою для побудови геоінформаційної системи прогнозування режиму рівнів ґрунтових вод та її адаптації для інших територій при збереженні запропонованої методології досліджень.
The methodology of the long-time regional prediction of the groundwater natural drive based on the geoinformation approach was developed. For the investigated areas of Zhytomyr and Dnipropetrovsk regions cartographic and factographic databases, characterizing the natural long-term groundwater drive were worked out. The areas of the anticipated change in the groundwater level were singled out on the basis of GIS-technology of the information and spatial analysis, considering the location of analogous wells and hydrogeological zoning of the territory of Ukraine. The final research result is presented by the predictive rows of groundwater level content, presented as a series of cartograms according to the selected zones. For years with the maximum water content for the forecast period, the geoinformation models of groundwater levels for the analyzed territories were developed based on the relevant cartogram of the absolute depth of occurrence. Besides, the regional cartographic models of the predictive content of levels were developed as diagrammatic charts allowing visualizing the spatial distribution of the predictive content of groundwater levels and its variability over a certain time interval. The research results serve as the basis for developing of the geoinformation system for prediction of the groundwater level drive and its adaptation to the other areas with application of the proposed research technique.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2539
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2014 - №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3445p.pdf6.33 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.