Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2545
Title: Розробляння методів зниження втрат електричної енергії на трансформаторних підстанціях нафтових і газових промислів
Authors: Галущак, І. Д.
Keywords: зниження втрат електроенергії
трансформаторна підстанція
оптимізація електричних навантажень
energy loss saving
transformer substation
electric load optimization
Issue Date: 2014
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Галущак, І. Д. Розробляння методів зниження втрат електричної енергії на трансформаторних підстанціях нафтових і газових промислів / І. Д. Галущак // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2014. - № 1. - С. 74-80.
Abstract: Найбільш інформативним показником роботи трансформаторних підстанцій є коефіцієнт корисної дії, який в аналітичному виді відображає залежність втрат електроенергії від зміни приєднаного до трансформатора навантаження. Необхідно перерозподілити навантаження споживачів (електроцентробіжні (ЕЦН) і штангові (ШГН) глибинні насоси) між КТП таким чином, щоб сумарні втрати електроенергії були мінімальними. В цьому випадку для пошуку глобального екстремуму запропоновано метод геометричного програмування. Основна перевага пропонованого методу полягає в аналітичному виді розрахункової моделі розв’язання задачі оптимізації, яка не потребує числових методів та ітераційних процедур. Крім цього, пропонований алгоритм дозволяє оптимізувати навантаження на КТП навіть у випадку, коли приєднане навантаження змінюється в часі (аварійне вимкнення насосів).
The performance coefficient is the most informative factor of transformer substation operation. It shows the dependence of the energy loss on the change of the transformer installed load. It is necessary to redistribute the consumers’ load (e.g. electric centrifugal pumps, sucker-rod pumps) among substations to minimize the total energy loss. In this case, the geometric programming method was proposed to calculate the global extremum. The main advantage of this method is an analytical type of the calculation model for optimization task solution without numerical methods and iterative procedures being applied. The proposed method also allows optimizing the transformer substation load in case of the installed load change in time (pump emergency shutdown).
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2545
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2014 - №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3451p.pdf357.73 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.